Αγγελίες γυναικών [ Ladies ]

Αγγελίες γυναικών [ Ladies ]
Επισκεφτείτε τη νέα μας Υπηρεσία Διακεκριμένων Αγγελιών VIP & VIP PLUS
Visit our new service of Special Ads VIP & VIP PLUS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [ABROAD]
ΕΥΡΩΠΗ [EUROPE]
Κοινωνιολόγος , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , έξυπνη , με χιούμορ , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα , τα ταξίδια και την ενημέρωση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , καλής εμφάνισης ,
κατά προτίμηση μορφωμένο , κοινωνικό , πρόσχαρο , δραστήριο .
Διαμονή στο Βέλγιο.[ΚΩΔ:FE00013998]
Sociologist , 32 years old , free , beautyful , smart , with humor, with interests reading, travel
and national informations , looking for a gentleman , with the purpose of marriage ,nice look
preferably educated, sociable, happy, active.Accommodation in Belgium. [CODE: FE00013998]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Τραπεζικός Υπάλληλος , 28 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική ,
τη γυμναστική και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , δυναμικό , αρρενωπό , ελληνικής καταγωγής .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία.[ΚΩΔ:FE00013997]
Bank Employee , 28 years old , free , sweet , happy , with interests music, gymnastics and gardening,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced , cultured,
dynamic, masculine, of Greek origin.Accommodation in Great Britain. [CODE: FE00013997]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού , 49 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , μοντέρνου στυλ , πρόσχαρη,
συνειδητοποιημένη , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τις εκδηλώσεις και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , με κοινωνική μόρφωση , δραστήριο , ευαίσθητο .
Διαμονή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:FE00013996]
Human Resources Officer , 49 years old , free , nice look , modern style , cheerful , conscious , friendly ,
with interests social events and music , looking for a gentleman with the purpose of marriage ,
regardless of marital status, with a social background ,active , sensitive.
Accommodation in France. [CODE: FE00013996]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 73 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , μορφωμένη , δυναμική , με
ενδιαφέροντα το διάβασμα , τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , γοητευτικό , συντροφικό .
Διαμονή στο Μαρόκο ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:CE00013995]
Rentier , 73 years old , widow without obligations , nice look , educated , dynamic , with interests
reading, gymnastics and travels , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation ,
regardless of marital status , cultivated , charming , comradely.
Accommodation in Morocco or Greece. [CODE: CE00013995]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετων , ελεύθερη , εμφανίσιμη , γλωσσομαθής , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα
το χορό και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , εμφανίσιμο ,
καλής οικονομικής επιφάνειας , μορφωμένο , αρρενωπό , ώριμο .
Διαμονή στη Γερμανία.[ΚΩΔ:RE00013994]
Private Employee , 27 years old , free , beautiful , linguist , friendly , with interests dance and cinema,
looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , free , nice look , good financial status,
educated, masculine, mature.Accommodation in Germany. [CODE: FE00013994]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Τραπεζοϋπάλληλος , 42 ετών , διαζευγμένη , καλής εμφάνισης , μορφωμένη , αθλητικού στυλ , απλή ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένη , κατά προτίμηση μορφωμένο , χαμηλών τόνων
ανοιχτή στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας.Διαμονή στην Ελβετία .[ΚΩΔ:FE00013993]
Bank Employee , 42 years old , divorced , nice look , educated , athletic, simple, looking for a gentleman
with the purpose of marriage , free or divorced , preferably educated , low profile
open to the possibility of creating a family.Accommodation in Switzerland. [CODE: FE00013993]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εξαγωγέας , 67 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , δραστήρια ,έξυπνη , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , κοινωνικό ,
παραδοσιακό , να του αρέσει η θάλασσα και τα ταξίδια .Διαμονή στην Κωνσταντινούπολη.[ΚΩΔ:CE00013992]
Exporter , 67 years old , widow , Independent , charming , active , smart , humorous, with interests
cooking and gardening , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation , widowed or divorced, social,
traditional, to loves the sea and travels.Accommodation in Istanbul. [CODE: CE00013992]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εκπαιδευτικός , 51 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , γλυκιά , χαμηλών τόνων , σοβαρή , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κυριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και μορφωτικής
κατάστασης , σοβαρό , ήρεμο , απλό , δοτικό .Διαμονή στη Σουηδία .[ΚΩΔ:FE00013991]
Professor , 51 years old , divorced without children , sweet , low profile , serious, with interests gymnastics
and travels , looking for a gentleman with the purpose of marriage , indifferent to family and education
status , serious , calm , simple , generous.Accommodation in Sweden. [CODE: FE00013991]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κοινωνιολόγος , 37 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , προσγειωμένη , πνευματώδης , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τις διακοπές στην Ασία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένο , συντροφικό , απλό .Διαμονή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:FE000139890]
Sociologist , 37 years old , free , very beautiful , landing , witty , with interests music and holidays in Asia,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family ,free , nice look , cultivated,
comradely, simple.Accommodation in France. [CODE: FE000139890]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επαγγελματίας Μουσικός , 25 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
το τέννιςκαι το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς
υποχρεώσεις , ψηλό , καλής εμφάνισης , μουσικόφιλο , ανοιχτόμυαλο.Διαμονή στο Βέλγιο.[ΚΩΔ:CE00013989]
Professional Musician , 25 years old , free , presentable , happy , educated , with interests tennis
and reading , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , free or divorced, without
obligations , tall , nice look , to loves music , open mind .Accommodation in Belgium. [CODE: CE00013989]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διερμηνέας , 57 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , επικοινωνιακή , κοινωνική , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμο , κοινωνικό , ώριμο .
Διαμονή στην Ιταλία .[ΚΩΔ:CE00013983]
Interpreter , 57 years old , widow , without obligations , charming , communicative , social , with interests
swimming and cooking , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation , indifferent family
status , charming , social , mature.Accommodation in Italy. [CODE: CE00013983]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΣεφ ζαχαροπλαστικής , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσχαρη , δραστήρια με ενδιαφέροντα τον
κινηματογράφο και το τραγούδι , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο
ανεξάρτητο , εμφανίσιμο , δυναμικό , προσγειωμένο , επικοινωνιακό .
Διαμονή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:FE00013987]
Pastry Chef , 29 years old , free , beautyful , cheerful , active , with interests the song and cinema ,
looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , free or divorced without obligations ,
nice look , dynamic, landing , communicative.Accommodation in France. [CODE: CE00013987]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Τραπεζικός Υπάλληλος , 38 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , εμφανίσιμη , ευχάριστη , με ενδιαφέροντα
την ποδηλασία και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
μορφωμένο , εμφανίσιμο , ώριμο .Διαμονή στο Λουξεμβούργο .[ΚΩΔ:FE00013986]
Bank employee , 38 years old , divorced without children , nice look , cheerful , with interests the cycling
and the music , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free ,
educated , nice look , mature.Accommodation in Luxembourg. [CODE: FE00013986]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙEκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 63 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γλυκιά , παραδοσιακή , δραστήρια
με ενδιαφέροντα τη γυμναστική , τη μαγειρική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση
ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , καλοδιατηρημένο , δραστήριο .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FE00013988]
Educational Retiree , 63 years old , widow , independent , sweet , traditional , active , with interests
gymnastics , cooking and the excursions , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation
regardless of marital status , cultivated , charming , active.
Accommodation in Great Britain or in Greece. [CODE: FE00013988]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νοσηλεύτρια , 36 ετών , ελευθέρη , εμφανίσιμη , δραστήρια , αθλητικού στυλ , με ενδιαφέροντα
τον κινηματογράφο , τα ταξίδια και το χορό , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , προσεγμένης εμφάνισης , δυναμικό .
Διαμονή στην Ιταλία .[ΚΩΔ:FE00013985]
Nurse , 36 years old , free , very nice look , active , athletic style , with interests cinema , travels and dance,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced ,
without obligations , nice look , dynamic.
Accommodation in Italy. [CODE: FE00013985]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Παθολόγος , 44 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη , απλή , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα ιστορικών βιβλίων και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο , ανοιχτόμυαλο , δυναμικό .
Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00013984]
Pathologist , 44 years old , free, nice look , cheerful , simple , low profil , with interests reading history books
and gymnastics , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free, educated,
preferably from the medical field , open minded , dynamic .Accommodation in Germany. [CODE: FE00013984]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βοηθός Λογιστή , 32 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , απλή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , σοβαρό , συνειδητοποιημένο , δυναμικό .
Διαμονή στο Βέλγιο .[ΚΩΔ:FE00013982]
Accountant Assistant , 32 years old , free , good look , simple , landing , with interests music and
gymnastics , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family,
free or divorced , independent , serious , dynamic .
Accommodation in Belgium. [CODE: FE00013982]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΒιολόγος , 50 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
κατά προτίμηση μορφωμένο , καλής εμφάνισης , ευχάριστη προσωπικότητα , σταθερό .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE00013981]
Biologist , 50 years old , free , charming , cheerful , with interests cycling and music, looking for
a gentleman with the purpose of marriage , regardless of marital status , preferably educated ,
nice look , pleasant personality , stable.Accommodation in Great Britain. [CODE: FE00013981]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Oδοντίατρος , 41 ετών , ελεύθερη , ψηλή , καλλίγραμμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ,
μορφωμένο , καλής εμφάνισης , ήρεμο , κατά προτίμηση αθλητικού στυλ .
Διαμονή στην Ισπανία .[ΚΩΔ:FE00013980]
Dentist , 41 years old , free, tall , with nice body , low profil, with interests theater and cinema,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , educated , nice look,
calm , preferably sporty style .Accommodation in Spain. [CODE: FE00013980]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 79 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ελληνοσουηδικής καταγωγής , πτυχιούχος ιατρικής,
εμφανίσιμη , κοσμοπολίτισσα , λάτρης του διαλογισμού και των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , να γνωρίζει ξένες γλώσσες , ταξιδευτή , φιλόζωο , προσεγμένης εμφάνισης .
Διαμονή μισό χρόνο στην Εύβοια και μισό χρόνο στη Ζυρίχη .[ΚΩΔ: C00819448]
Rentier , 79 years old , widow without obligations , Greek-Swedish origin's, with medical degree,
beautyful , cosmopolitan , with interests the meditation and travels in abroad , looking for a gentleman
with the purpose of serius relationship , prefer to know foreign languages , to loves animals and travels,
with nice look. Αccommodation half year in Greece and half year in Zurich. [CODE: C00819448]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Serious Vip Dating Club Meetings - Ermou Room 18 - Pension 210.3315800 6944477203
Monday to Friday 10am-9pm and Saturday 10am - 2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χειρούργος , 45 ετών , ελεύθερη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τη γυμναστική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , σοβαρό , μορφωμένο .
Διαμονή στο Βέλγιο .[ΚΩΔ:FE00013979]
Surgeon , 45 years old , free , beautyful , landed , with interests theater and gymnastics , looking for
a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , serious , educated.
Accommodation in Belgium [CODE: FE00013979]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΞενοδοχοϋπάλληλος , 36 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη γιόγκα και τη μουσική,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , παραδοσιακό , κοινωνικό .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FE00013977]
Hotel Manager , 36 years old , free, sweet , communicative , with interests yoga and music , looking for
a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , traditional , social.
Accommodation in Great Britain or in Greece. [CODE: FE00013977]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 68 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα το χορό , τις εκδρομές και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ευκατάστατο , δυναμικό , καλλιεργημένο .
Διαμονή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:CE00013976]
Rentier , 68 years old , widow , independent , charming , with interests the dance and travels , looking for
a gentleman with the purpose of cohabitation , independent , well off , dynamic .
Accommodation in France [CODE: CE00013976]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Tραπεζικό Στέλεχος , 43 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον αθλητισμό ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χαμηλών τόνων , μορφωμένο .
Διαμονή στην Ελβετία .[ΚΩΔ:CE00013974]
Bank executive ,43 year old , divorced , independent , with interests reading and sports, looking for a gentleman
with the purpose of cohabitation , regardless of family status, low profil , educated.
Accommodation in Switzerland [CODE: CE00013974]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Eκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , ψηλή , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το κολύμπι,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο ,
χαμηλών τόνων .Διαμονή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:RE00013971]
Teacher Retired , 66 years old , widow , tall , beautyful , with interests reading and swimming looking for
a gentleman with the purpose of serious relationship , regardless of family situation , educated , low profil .
Accommodation in Italy or in Greece [CODE: RE00013971]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 39 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και
την επιστημονική έρευνα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
μορφωμένο , δυναμικό .Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00014604]
Doctor, 39 years old , free , independent , low profil , serious , with interests reading and scientific research,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , educated , dynamic .
Accommodation in Germany .[CODE: FE00014604]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομολόγος , 47 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , απλή , λάτρης του αγγλικού θεάτρου , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , κοινωνικό , κατά προτίμηση επιστήμονα .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE00013970]
Economist , 47 years old , free , charming , simple , with love in English theater, looking for a gentleman
with the purpose of marriage , free, educated , preferably scientist.
Accommodation in Great Britain [CODE: FE00013970]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εμπορικός Αντιπρόσωπος , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και το περπάτημα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις ,
καλής εμφάνισης , ανοιχτόμυαλο , με κοινωνικές ευαισθησίες .
Δυνατότητα ταξιδίων σε Ευρώπη και Ασία .[ΚΩΔ:RE00013732]
Commercial Representative , 53 years old , divorced , independent , beautiful , educated , with interests
gymnastics and walking , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship ,
without obligations , nice look , open minded , with social sensibilities.
Travels possibility in Europe and in Asia .[CODE: RE00013732]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΚΑΝΑΔΑΣ [CANADA]
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής , 27 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , ανοιχτόμυαλη , με
ενδιαφέροντα τα ταξίδια σε Ευρώπη και Ασία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , όχι άμεσα
δημιουργία οικογένειας , καλής εμφάνισης , δραστήριο , μοντέρνο , κοσμοπολίτη .
Διαμονή στον Καναδά ή σε Ασιατική Χώρα.[ΚΩΔ:FC00015477]
Professor of Physical Education , 27 years old , free , beaytiful , dynamic , open mind , with interests
travels to Europe and Asia , looking for a gentleman with the purpose of marriage , not directly
family , nice look , active , modern , cosmopolitan.
Accommodation in Canada or in Asian Country. [CODE: FC00015477]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φαρμακοποιός , 48 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , σοβαρή , ηθική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το σκάκι , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , ελληνικής καταγωγής , μορφωμένο .
Διαμονή στον Καναδά.[ΚΩΔ:FC00015476]
Pharmacist , 48 years old , free , charming , serious , ethical , with interests the gymnastics
and chess , looking for a gentleman with the purpose of marriage , free, of Greek origin, educated.
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015476]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εμποροϋπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , με ενδιαφέροντα τις φιλοζωικές δράσεις
και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , φιλόζωο ,
συνειδητοποιημένο για οικογένεια , εργατικό .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00015473]
Commercial Employee , 37 years old , free , beautyful , tall , with interests music and actions for animals
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , with love for animals ,
conscious for family , hardworking.Accommodation in Canada. [CODE: FC00015473]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Λογοθεραπεύτρια , 49 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
το τέννις και τον περήπατο στη φύση , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένο ή χήρο ,
χωρίς υποχρεώσεις , πολύ δραστήριο , φυσιολάτρη , πρόσχαρο , σταθερό .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00015472]
Speech Therapist , 50 years old , divorced , independent , nice look , low profil , with interests tennis and
walk in nature , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation , divorced or widowed , without
obligations , very active , naturalist , cheerful , steady.
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αισθητικός - Κομμώτρια , 29 ετών , ελεύθερη , με ελληνογαλλική καταγωγή , εμφανίσιμη , αθλητική ,
με ενδιαφέροντα την αγωνιστική ιππασία , την ποδηλασία και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο , ελεύθερο , εμφανίσιμο , πρόχαρο , αθλητικό , ώριμο .
Διαμονή στον Καναδά ή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:FC00015475]
Aesthetic and Hairdresser , 29 years old , free, of Greek-French origin , beautyful , athletic style ,
with interests racing horse riding , cycling and traveling , looking for gentleman with the purpose of
marriage, free, cheerful, athletic, mature.
Accommodation in Canada or in France. [CODE: FC00015475]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εκπαιδευτικός , 36 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , λάτρης της υγιεινής ζωής και του αθλητισμού , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπό , αθλητικό , ειλικρινή .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013301]
Teacher, 36 years old , free, charming , loves hygiene life and sports, looking for a gentleman with
the purpose of marriage, free or divorced without obligations , masculine , athletic , honest.
Accommodation in Canada [CODE: FC00013301]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Προϊσταμένη Ιδιωτικού Τομέα , 55 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , με λίγα κιλά παραπάνω,
κοινωνική , έξυπνη , με ενδιαφέροντα την ποιοτική διασκέδαση και την ενημέρωση , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , ποιοτικό , σοβαρό
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00015474]
Head of Private Sector , 59 years old , widow without obligations , charming , with a few pounds above,
social , smart , with interests in quality fun and international information , looking for a gentleman
with the purpose of serious relationship , regardless of marital status , cultured , quality personality ,serious.
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015474]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 39 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το σκάκι και το θέατρο , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανάλογου μορφωτικού επιπέδου ,
σοβαρο , προσγειωμένο .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013299]
Doctor , 39 years old , free, serious , low profile , with interests the chess and theater , looking for a gendtleman
with the purpose of marriage and the creation of family , free , educated , serious , landed .
Accommodation in Canada or in Greece [CODE: FC00013299]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθύνον Σύμβουλος , 53 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα
το κολύμπι και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , κατά προτίμηση διαζευγμένο με παιδιά ,
ευαίσθητο , χαμηλών τόνων ,συνειδητοποιημένο .Διαμονή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FC00013298]
Managing Director , 53 years old , free, wealthy , beautiful , cheerful , loves to swim and reading books ,
looking for a gentleman with the purpose of marriage , preferentially divorced with children , sensitive ,
low profil , conscious.Accommodation in Greece. [CODE: FC00013298]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η.Π.Α. [ U.S.A.]
Eκπαιδευτικός , 30 ετών , ελεύθερη , πολύ καλής εμφάνισης , κοινωνική , δραστήρια , αθλητική ,
με ενδιαφέροντα τις πολεμικές τέχνες , το τρέξιμο και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο, αθλητικού στυλ , δυναμικό , καλλιεργημένο.
Διαμονή στο Λος 'Αντζελες.[ΚΩΔ:FS00013848]
Educational , 30 years old , free , very beautyful , social , active, athletic , with interests in martial arts,
running and cinema , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family ,
free , athletic style , dynamic , cultivated.Accommodation in Los Angeles. [CODE: FS00013848]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ουρολόγος , 37 ετών , ελεύθερη , ψηλή , γοητευτική , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο , μορφωμένο , καλής εμφάνισης , σταθερός χαρακτήρας .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FS00013847]
Urologist , 37 years old , free , tall , charming , social , with interests swimming and traveling overseas,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , educated,
nice look , stable character.Accommodation in Canada. [CODE: FS00013847]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νομικός Σύμβουλος , 40 ετών , διαζευγμένη χωρίς τέκνα , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη ,
προσγειωμένη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική pilates , τον κινηματογράφο
και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο , μορφωμένο , κατά προτίμηση με επάγγελμα κύρους , δυναμικό , σοβαρό .
Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013846]
Legal Advisor , 40 years old , divorced without children , nice look , landing , dynamic,
with interests pilates gymnastic , cinema and cooking , looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family ,free , educated , preferably with
professional prestige , dynamic, serious .Accommodation in New York. [CODE: FS00013846]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νηπιαγωγός , 30 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , χαμηλών τόνων , υπομονετική , φιλόζωη ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , κατά προτίμηση
μορφωμένο , ήρεμο , ηθικό , με κοινωνικές ευαισθησίες .Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013845]
Teacher of Kindergarten , 30 years old , free, presentable , low profil , friendly , looking for
a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , preferably educated ,
calm, moral , with social sensibilities.Accommodation in New York. [CODE: FS00013845]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 62 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , λεπτή , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον
κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
προσεγμένης εμφάνισης , αρχοντικός , καλής οικονομικής επιφάνειας .
Διαμονή στο Σικάγο .[ΚΩΔ:RS00013844]
Businesswoman , 62 years old , widow , independent , charming , delicate, with interests music and
cinema , looking for a gentleman with the purpose of serius relationship , indifferent marital status ,
nice look , noble , good financial status.Accommodation in Chicago. [CODE: RS00013844]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χειρούργος Οδοντίατρος , 31 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
το σέρφινγκ και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
μορφωμένο , με κοινωνική επιφάνεια , κοσμοπολίτη , σοβαρό .Διαμονή στην Καλιφόρνια .[ΚΩΔ:FS00013840]
Surgeon Dentist, 31 years old, free, nice look , serious, landing, with interests surfing and travels, looking for
a gentleman with the purpose of marriage, free or divorced without obligations educated , with social surface,
cosmopolitan, serious.Accommodation in California. [CODE: FS00013840]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιστορικός , 58 ετών , χήρα , χωρίς παιδιά , γοητευτική , ευκατάστατη , πνευματώδης , με ενδιαφέροντα
τα ντοκιμαντέρ , τη φωτογραφία και την αρθρογραφία , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
διαζευγμένο ή χήρο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , έξυπνο , απλό , έντιμο .
Διαμονή στην Ουάσινγκτον .[ΚΩΔ:FS00013841]
Historian , 58 years old , widow , without childrens , charming , witty , columnist in public newspaper ,
with interests documentaries , photography , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship,
divorced or widowed , independent , cultivated , smart , simple , honest.
Accommodation in Washington. [CODE: FS00013841]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καμαρότος , 42 ετών , ελεύθερη , αγγλικής καταγωγής , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
τη μουσική , το ίντερνετ και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή και σταθερή σχέση ,
αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , κατά προτίμηση όχι από το ναυτικό κλάδο , ψηλό , απλό ,
προσγειωμένο .Διαμονή στο Μαϊάμι .[ΚΩΔ:RS00013842]
Steward , 42 years old , free , with english origin , educated , with interests music , internet and reading,
looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , indifferent marital status , preferably
not from the maritime industry , tall , simple , landing .Accommodation in Miami.[CODE: RS00013842]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διερμηνέας νοηματικής γλώσσας , 33 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , αθλητική , με ενδιαφέροντα
το τζόκινγκ και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
εμφανίσιμο , προσγειωμένο , ηθικό .Διαμονή στο Λος 'Αντζελες .[ΚΩΔ:RS00013843]
Interpreter of Sign Language , 33 years old , free , nice look , athletic , with interests jogging and music ,
looking for a gentleman with the puspose of marriage and creation of family , free , nice look , landing, moral.
Accommodation in Los Angeles. [CODE: RS00013843]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΤηλεφωνήτρια , 27 ετών , ελεύθερη , ευχάριστη , γλυκιά , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και την κολύμβηση ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , εμφανίσιμο , προσγειωμένο .
Διαμονή στο Ιλλινόϊς .[ΚΩΔ:FS00013839]
Call center employee , 27 years old , free, cheerful , sweet , with interests the cycling and swimming,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free , nice look , landing.
Accommodation in Illinois. [CODE: FS00013839]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 44 ετών , ελεύθερη , ψηλή , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ευπαρουσίαστο , ευχάριστη προσωπικότητα , δυναμικό.
Διαμονή στη Μασσαχουσέτη .[ΚΩΔ:FS00013838]
Nurse , 44 years old , free , tall , cheerful , with interests music and traveling , looking for a gentleman
with the purpose of marriage and the creation of family , presentable , pleasant personality , dynamic.
Accommodation in Massachusetts. [ΚΩΔ: FS00013838]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νομικός Σύμβουλος , 53 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την
ενημέρωση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο ,
σοβαρό , ευγενικό .Διαμονή στο Νιού Τζέρσεϊ.[ΚΩΔ:FS00013837]
Legal Advisor , 53 years old , divorced , charming , independent , with interests reading and international
information , looking for a gentleman with the purpose of marriage , regardless of marital status, educated,
serious, polite.Accommodation in New Jersey. [ΚΩΔ: FS00013837]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Στέλεχος Εμπορικής Επιχείρησης , 46 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και το
περπάτημα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , αθλητικό
δραστήριο , με χιούμορ .Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013252]
Merchant Stem , 46 years old , free , serious , with interests cycling and walking , looking for a gentleman with the purpose
of marriage , regardless of marital status, without obligations , athletic , active , with humor.
Accommodation in New York . [CODE: FS00013252]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αναισθησιολόγος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα την κλασσική μουσική
και την όπερα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , κατά προτίμηση από τον ιατρικό
κλάδο , ψηλό , σοβαρό χαμηλών τόνων .Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013598]
Anesthesiologist , 40 years old , free , beautiful , wealthy , with interests classical music and opera ,
looking for a gentleman with the purpose of marriage , preferably medical , tal , serious , low profile.
Accommodation in New York [CODE: FS00013598]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός , 72 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , ευκατάσταη , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή ελεύθερο χωρίς υποχρεώσεις , νεανικής εμφάνισης , να έχει ζήσει στο εξωτερικό .
Διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο ή στη Σαντορίνη .[ΚΩΔ:CS00013409]
Retired Teacher, 72 years old , widow , independent , wealthy , loves traveling , looking for a gentleman
with the purpose of cohabitation , widowed or free, without obligations , youthful appearance, have lived in abroad.
Accommodation in San Francisco or Santorini in Greece .[CODE :CS00013409]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Πωλήσεων , 50 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , μορφωμένη , ευπαρουσίαστη , λάτρης της ιππασίας ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , πολύ δραστήριο ,
κοινωνικό , επικοινωνιακό .Διαμονή στο Λος Άντζελες .[ΚΩΔ:FS00013935]
Sales Manager , 50 years old , widow , independent , educated , beautyful , loving riding , looking for
a gentleman with the purpose serious relationship , widowed or divorced , without obligations , very active ,
social, communicative.Accommodation in Los Angeles [CODE: FS00013935]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [AUSTRALIA ]
Γραμματέας , 27 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή
διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπό , καλλιεργημένο , προσγειωμένο , ώριμο .
Διαμονή στο Μπρισμπέιν του Κουίνσλαντ .[ΚΩΔ:FA00013575]
Secretary , 27 years old , free , presentable , educated , serious , with interests the gymnastic and travels,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced ,
without obligations , masculine , cultivated , landing , mature.
Accommodation in Brisbane of Queensland. [CODE: FA00013575]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Προϊσταμένη Λογιστηρίου , 49 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , καλής εμφάνισης , δυναμική ,
με ενδιαφέροντα τη μουσική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο,
μορφωμένο , απλό , παραδοσιακό , δραστήριο .Διαμονή στη Μελβούρνη .[ΚΩΔ:FA00013576]
Chief Accountant , 49 years old , divorced , indepented , nice look , dynamic , with interests the music
and excursions , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , free , educated , simple,
traditional , active . Accommodation in Melbourne. [CODE: FA00013576]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μαγείρισσα Εστιατορίου , 54 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , λεπτή , δραστήρια , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , πρόσχαρο , δυναμικό , αθλητικού στυλ , παραδοσιακό .Διαμονή στο Σίδνεϋ .[CODE: FA00013577]
Restaurant cook , 54 years old , widow without obligations , visible, delicate , active , with interests swimming
and cinema , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation , regardless of marital status, cheerful ,
dynamic , athletic style , traditional.Accommodation in Sydney. [CODE: FA00013577]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

Bρεφονηπιαγωγός , 46 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , γλυκιά , με λίγα κιλά παραπάνω , κοινωνική , με ενδιαφέροντα
τον περίπατο στην εξοχή και στη θάλασσα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο , γλυκό , ρομαντικό , δοτικό .Διαμονή στη Βικτώρια .[ΚΩΔ:FA00013574]
Kindergarten Teacher , 46 years old , free , charming , sweet , with a few pounds above , social , with interests
walking to the countryside and the sea , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family ,
free , sweet , romantic. Accommodation in Victoria. [CODE: FA00013574]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Έμπορος , 43 ετών , διαζευγμένη , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική ,
το χορό και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ευχάριστο , έντιμο .
Διαμονή στο New Castle .[ΚΩΔ:FA00013573]
Trader , 43 years old , divorced , nice look , cheerful , dynamic , with interests cooking , the dance and travels,
looking for a gentleman with the purpose for marriage , free or divorced , cheerful , honest .
Accommodation in New Castle. [CODE: FA00013573]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φοροτεχνικός , 51 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , απλή , χαμηλών τόνων ,
με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , εμφανίσιμο , έξυπνο , με χιούμορ , σταθερός χαρακτήρας .
Διαμονή στο Σίδνεϋ.[ΚΩΔ:FA00013579]
Tax professional , 51 years old , divorced without obligations , beautyful , simple , low profil ,with interests
cycling and reading , looking for a gentleman with the puspose of cohabitation , indifferent of marital status,
good look , smart , with humor , stable. Accommodation in Sydney. [CODE: FA00013579]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εκπαιδευτικός , 35 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , ήρεμη , με ενδιαφέροντα το σκάκι και το θέατρο , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , χαμηλών τόνων ,σοβαρό .
Διαμονή στη Μελβούρνη .[ΚΩΔ:FA00013572]
Educational , 35 years old , free, charming , calm , with interests chess and theater , looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family , free, educated , low profil, serious.
Accommodation in Melbourne. [CODE: FA00013572]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κτηματομεσίτης , 40 ετών , χήρα με ένα παιδί , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη , αισιόδοξη , με ενδιαφέροντα
το πιάνο και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης,
κατασταλλαγμένο , ήθικό , οικογενειάρχη . Διαμονή στο Μπρισμπέϊν .[ΚΩΔ:FA00013578]
Real Estate Agent , 40 years old , widow with a child , good look , cheerful , optimistic , with interests
play piano and gardening , looking for a gentleman with the purpose of marriage , regardless of marital status,
moral, landing , to loves family life . Accommodation in Brisbane. [CODE: FA00013578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομολόγος , 38 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , ευχάριστη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , πολύ δυναμικό , προσγειωμένο
με κοινωνικές ευαισθησίες .Διαμονή στο Σίδνεϋ .[ΚΩΔ:FA00013898]
Economist , 38 years old , free, nice look , pleasant , with interests gymnastic and theater, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family , free , very dynamic, serious , with social sensitivities.
Accommodation in Sydney .[CODE: FA00013898]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΚΥΠΡΟΣ [ CΥPRUS ]
Φιλόλογος Συνταξιούχος , 58 ετών , χήρα άνευ υποχρεώσεων , προσεγμένης εμφάνισης ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την ενημέρωση , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,
κατά προτίμηση χήρο , ανεξάρτητο , παραδοσιακό , οικογενειάρχη , έντιμο .
Διαμονή στη Λευκωσία.[ΚΩΔ: CG00099128]
Philologist Retired , 58 years old , widow without obligations , beautiful appearance ,with interests
cooking and global news , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation ,preferably
widowed , traditional, family man, honest.Accommodation in Nicosia. [CODE: CG00099128]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Παιδίατρος , 56 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , κοινωνική , δραστήρια , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο ,
υψηλής μόρφωσης , με επάγγελμα κύρους , δυναμικό , αθλητικό , με αρχές.
Διαμονή στη Λεμεσό.[ΚΩΔ: RG00099126]
Pediatrician , 56 years old , divorced , charming , social active , with interests swimming
and theater , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , widowed or divorced,
highly education status , with professional prestige, dynamic , athletic , with principles.
Accommodation in Limassol.[CODE: RG00099126]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Δασκάλα Κλασσικού Μπαλέτου , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , πρόσχαρη,
με ενδιαφέροντα το περπάτημα , το διάβασμα και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εμφανίσιμο , καλλιεργημένο , μουσικόφιλο .
Διαμονή στη Λεμεσό.[ΚΩΔ: RG00099127]
Professor of Classical Ballet , 29 years old , free, beautiful , low tones , cheerful ,
with interests walking , reading and cinema , looking for a gentleman with the purpose of marriage
and creation of family , personable , cultured , with love in music .
Accommodation in Limassol. [CODE: RG00099127]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νομικός , 38 ετών , ελεύθερη , ψηλή , με λίγα κιλά παραπάνω , δυναμική , ευχάριστη , με
ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , προσγειωμένο , φιλόζωο .
Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG00099125]
Lawyer , 38 years old , free , tall , a few pounds above , dynamic , pleasant , with interests
reading and excursions , looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of
family , free , educated , landing, friendly.
Accommodation in Larnaca.[CODE: FG00099125]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 25 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με καλούς τρόπους ,
με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή
σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , δυναμικό , ευπαρουσίαστο , ευγενικό .
Διαμονή στη Λευκωσία .[ΚΩΔ: RG00099124]
Private Employee , 25 years old , free , beautifu l, cheerful , in good ways , with interests
cycling and cinema , looking for a gentleman with the purpose of relationship , free or divorced,
independent, dynamic, presentable, kind.
Accommodation in Nicosia. [CODE: RG00099124]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γεωλόγος , 45 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , σοβαρή , κατασταλλαγμένη , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο ,
μορφωμένο , προσγειωμένο , ήρεμο , ειλικρινή .Διαμονή στη Λευκωσία .[ΚΩΔ: FG00099118]
Geologist , 45 years old , divorced , beautyful , serious , stable , with interests gymnastic and theater,
looking for a gentleman with the purpose of marriage , free or divorced , educated , landing , calm , sincered.
Accommodation in Nicosia. [CODE: FG00099118]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εμποροϋπάλληλος , 26 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , δραστήρια , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα
την έντεχη μουσική , την κιθάρα και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
ελεύθερο , εμφανίσιμο , φιλόζωο , ειλικρινή , υπεύθυνο . Δεκτοί Κύριοι από τη Βόρεια Ευρώπη .
Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG00099120]
Commercial Employee , 26 years old , free , very beautyful , tall , active , cheerful , with interests
travelling to abroad , artistic music - she is playing guitar , looking for a gentleman with the purpose of
serious relationship , free , nice look , to loves animals , honest , responsible.
Accepted Gentlemen from Northern Europe.Accommodation in Larnaca . [CODE: FG00099120]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικηγόρος , 59 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ευπαρουσίαστη , δυναμική , δραστήρια , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια στο Λονδίνο και την παρακολούθηση βρετανικών μιούζικαλς , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,
κατά προτίμηση όχι διαζευγμένο , μορφωμένο , καλής κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας ,
σοβαρό , να του αρέσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό .Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG00099123]
Lawyer , 59 years old , widow without obligations , nice look , dynamic , active , with interests trips to London
and watching British Musicals , looking for a gentleman with the purpose of cohabitation , preferably not divorced,
educated , of good social and economic status , serious , to traveling in abroad.
Accommodation in Larnaca. [CODE: FG00099123]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζοκόμος σε Οίκο Ευγηρίας , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , πρόσχαρη , δοτική , ευαίσθητη ,
με ενδιαφέροντα την κολύμβηση και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , αρρενωπό , δυναμικό , με σεβασμό στο γυναικείο φύλο .
Διαμονή στη Λεμεσό .[ΚΩΔ: FG00099122]
Waiter in Εlderly's Ηouse , 47 years old , divorced , charming , cheerful , sensitive , with interests swimming
and reading , looking for a gentleman with the purpose of marriage , indifferent of marital's status , masculine,
dynamic , with respecting the female gender.Accommodation in Limassol. [CODE: FG00099122]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φωτογράφος , 34 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , επικοινωνιακή , προσιτή , με ενδιαφέροντα τη τεχνολογία
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μοντέρνο ,
δραστήριο , δυναμικό , σοβαρό .Διαμονή στη Λευκωσία .[ΚΩΔ: FG00099121]
Photographer , 34 years old , free , good look , communicative , simple , with interests technology and gymnastics,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free, modern , active , dynamic , serious.
Accommodation in Nicosia. [CODE: FG00099121]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Καθηγήτρια Φιλολογίας Συνταξιούχος , 61 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , ευπαρουσίαστη , κοινωνική ,
με ενδιαφέροντα το κέντημα και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση
χήρο , ανεξάρτητο , δυναμικό , ηθικό , με θρησκευόμενο .Διαμονή στην Πάφο ή στη Ρόδο .[ΚΩΔ: FG00099119]
Professor of Philology Retired , 61 years old , widow , without obligations , presentable , social , with interests
embroidery and excursions , looking for a gentleman with the purpose of cohabidation , preferably widowed ,
independent , dynamic , with christian religion.Accommodation in Paphos or Rhodes. [CODE: FG00099119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μουσικός , 43 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τις εκδηλώσεις και το διάβασμα,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο,
μουσικόφιλο , επικοινωνιακό , με κοινωνικές ευαισθησίες .Διαμονή στην Πάφο .[CODE: FG00099117 ]
Musician , 43 years old , free , sweet , cheerful , loves social events and reading,looking for a gentleman
with the puspose of marriage and creation of family , free or divorced , independent , to loves music ,
communicative, with social sensibilities. Accommondation in Paphos. [CODE: FG00099117]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Παθολόγος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και το διάβασμα , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό , κατά προτίμηση επιστήμονα .
Διαμονη στη Λεμεσό .[CODE: FG00099114 ]
Pathologist , 45 years old , free , socia l, with interests traveling and reading , looking for a gentleman
with the purpose of marriage and the creation of family , free , masculine , preferably scientist.
Accommodation in Limassol [CODE: FG00099114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Λογίστρια , 39 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , λάτρης της μουσικής και της γυμναστικής,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό,
προσγειωμένο , έξυπνο .Διαμονή στη Λάρνακα .[CODE: FG00099113 ]
Accountant , 39 years old , divorced without obligations , charming , with interests the music and gymnastic ,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and to creation of family , free or divorced , charming ,
landed , smart.Accommodation in Larnaca [CODE: FG00099113]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βοηθός Μάγειρα , 53 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , δυναμική , με ενδιαφέροντα τις βόλτες
και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , απλό ,
παραδοσιακό , ειλικρινή .Διαμονή στην Πάφο . [RG00099115]
Assistant Cook , 53 years old , widow , without obligations , charming , dynamic , with interests walking
and the theater , looking for a gentleman with the purpose of serious relationship , regardless of marital status,
simple , traditiona l, honest. Accommodation in Paphos. [RG00099115]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Οδοντίατρος , 36 ετών , ελεύθερη , ψηλή , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,αρρενωπό , σοβαρό .
Διαμονή στη Λάρνακα .[CODE: FG009041 ]
Dentist , 36 years old , free , tal , beautyful , cheerful , with interests gymnastic and music , looking for a gentleman
with the purpose of marriage and to creation of family , free , educated , masculine , serious.
Accommodation in Larnaca. [CODE: FG009041]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΑΘΗΝΑ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , διαζευγμένη , μορφωμένη , αθλητικού στυλ , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
καλλιεργημένο ,συνειδητοποιημένο για οικογένεια , με αγάπη για τα παιδιά .[ΚΩΔ:F00220494]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 47 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , δυναμική , νεναικού στυλ , με ενδιαφέροντα
την πεζοπορία και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης ,καλλιεργημένο , ανοιχτόμυαλο , έξυπνο.[ΚΩΔ:R00220493]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αρχαιολόγος , 45 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , φυσιολάτρης , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερος ή διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένος ,
ήρεμος , σοβαρός .Δεκτοί Κύριοι από όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ:R00220492]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 64 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , δραστήρια με
ενδιαφέροντα τις εκδρομές , τη μουσική και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
δυναμικό , κοινωνικό με οικογενειακές αρχές .[ΚΩΔ:R00220491]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 61 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , δυναμική , πρόσχαρη , καλλιεργημένη
με ενδιαφέροντα την ποιοτική μαγειρική , την όπερα , την κλασσική μουσική και το τραγούδι , αναζητά κύριο με
σκοπό σοβαρή σχέση , μουσικόφιλο , με κουλτούρα , συντροφικό , οικογενειάρχη .[ΚΩΔ:R00220490]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 50 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , αθλητικού στυλ , ψηλή , με ενδιαφέροντα την κλασσική
μουσική , το θέατρο και τις εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο , ώριμο ,
καλαίσθητο , με ηθικές αρχές .[ΚΩΔ:C00220489]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερη , γοηευτική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική , τις εκδρομές
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , ανεξάρτητος
προσγειωμένος , ανδροπρεπής .[ΚΩΔ:C00120488]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικός Υπάλληλος Δημοσίου Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένη , καλλίγραμμη , γοητευτική , σικάτη ,
με ενδιαφέροντα το χορό , την πνευματική γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση,
ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , αριστοκρατικός , με χιούμορ , νενανικού στυλ .[ΚΩΔ:R00120487]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμων Χημικός Μηχανικός , 41 ετών , ελεύθερη , ψηλή , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική , τον κινηματογράφο και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , πρόσχαρο , τίμιο , ειλικρινή .[ΚΩΔ:F00120486]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γυμνάστρια Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , νεανικού στυλ , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τις κοινωνικές εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , δραστήριος , δυναμικός , πρόσχαρος .[ΚΩΔ:R01219485]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αθλητική Διατροφολόγος , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
αρρενωπό , ώριμο , προσγειωμένο .Δεκτοί Κύριοι από την Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ:R01219484]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 59 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , ανοιχτόμυαλη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , κοινωνικό , απλό , με καλούς τρόπους .Δεκτοί Κύριοι και από Βόρεια Ευρώπη .
[ΚΩΔ:R01219482]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 43 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο , δοτικό , με χιούμορ .
[ΚΩΔ:F01219481]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής , 43 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , πολύ εμφανίσιμη , επικοινωνιακή
με ενδιαφέροντα την ποιοτική γαστρονομία , τη γυμναστική και την καλή επικοινωνία , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις ,
μορφωμένο , κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο .[ΚΩΔ:F01219480]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Σχεδιάστρια Μόδας , 51 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , γοητευτική , δυναμική , προσγειωμένη ,
με ενδιαφέροντα τη μουσική και την παραδοσιακή διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,
ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , καλής εμφάνισης , αρρενωπό , παραδοσιακό .
[ΚΩΔ:F01219479]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 52 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , ευγενικής φυσιογνωμίας , με λίγα κιλά παραπάνω ,
παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο , το θέαρο και τον περίπατο στην εξοχή ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς παιδιά , σοβαρό , ανθρωπιστή ,
με κοινωνικές ευαισθησίες .Κατά προτίμηση από Ανατολικά Περίχωρα Αττικής .[ΚΩΔ:F01219478]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 43 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , απλή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την
ελληνική μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,
σοβαρό , ηθικό , με αρχές και αξίες , συνειδητοποιημένο .Δεκτοί Έλληνες του Εξωτερικού -Διαμονή Ελλάδα .
[ΚΩΔ:F01219477]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική , τις εκδρομές και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο χωρίς
υποχρεώσεις , αρρενωπό , ευπρεπή .Δυνατότητα Διαμονής στη δική της οικεία .
[ΚΩΔ: C01219476]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Kαθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 39 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , γοητευτική , γλυκιά , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή
διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , ανεξάρτητο , δυναμικό , να παίρνει πρωτοβουλίες , σοβαρό .
[ΚΩΔ: F01119475]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 31 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και την ποιοτική διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
γενναιόδωρο , ώριμο , καλό άνθρωπο , συνειδητοποιημένο για οικογένεια.[ΚΩΔ: F01119474]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια Συνταξιούχος , 66 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , πρόσχαρη , δραστήρια , φυσιολάτρης
με ενδιαφέροντα την κολύμβηση , την ποδηλασία και τους παραδοσιακούς χορούς , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , γοητευτικό , πνευματώδη
με ήπιο χαρακτήρα .Δεκτοί Κύριοι από Ήπειρο και Πρέβεζα .[ΚΩΔ: R01019473]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 73 ετών , χήρα , γλυκιά , δραστήρια , με ενδιαφέροντα το μαγείρεμα
και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , έντιμο ,
δίκαιο , ευγενικό .Δεκτό Σύμφωνο Συμβίωσης .[ΚΩΔ: F01119472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 70 ετών , ελεύθερη , παραδοσιακή , χριστιανικών πεποιθήσεων ,
με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , ηθικό , συγκροτημένο , απλό .[ΚΩΔ: F01119471]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , χαμηλών τόνων , γλυκιά
λάτρης της παραδοσιακής κουζίνας και μουσικής , αναζητά σύντροφο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
κατά προτίμηση χήρο ή ελεύθερο χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένο , νοικοκύρη , κοινωνικό .
[ΚΩΔ: R01119470]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 54 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ψηλή , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό ,
το τέννις και το τραγούδι , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , σοβαρό ,
χαμηλών τόνων , ευγενή .[ΚΩΔ: F00919469]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 39 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , ευκατάστατη , νεανικού στυλ , δραστήρια , επικοινωνιακή ,
με ενδιαφέροντα το χορό , την κολύμβηση και τις βόλτες , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ,
καλλιεργημένο , πνευματώδη , καλής οικονομικής και κοινωνικής επιφάνειας , εμφανίσιμο , σοβαρό .
[ΚΩΔ: F00919468]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μανατζερ , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , γλωσσομαθής , έξυπνη , λάτρης των ταξιδίων ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις,
καλλιεργημένο , ανοιχτόμυαλο , δραστήριο , αθλητικού στυλ , μη καπνιστή , κατά προτίμηση να έχει ζήσει
στο εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00919467]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Επαγγελματίας Μαγείρισσα , 32 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , πρόσχαρη , με λίγα κιλά παραπάνω ,
με εμδιαφέροντα , τις συναυλίες και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ,
δυναμικό , εργατικό , κατά προτίμηση να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα .[ΚΩΔ: F00919466]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 59 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρώσεις , ψηλή , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τον περίπατο στην εξοχή , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο του γάμου , ψηλό , αρρενωπό , με οικογενειακές αρχές ,
καλός και έντιμος άνθρωπος .[ΚΩΔ: F00919465]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας , 49 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , πνευματώδης , δυναμική , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , κατά προτίμηση διαζευγμένο ή χήρο
με παιδιά , μορφωμένο , κοινωνικό , ανδροπρεπή , πρόσχαρο , καλής εμφάνισης .[ΚΩΔ: F00919464]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Ιδιωτικού Τομέα , 71 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , καλλιεργημένη , δοτική , με ενδιαφέροντα
το θέατρο και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , νεανικού στυλ , ανοιχτόμυαλο , καλοπροαίρετο .[ΚΩΔ: F00919462]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εμποροϋπάλληλος , 49 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , νεανικού στυλ , επικοινωνιακή,
με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , πρόσχαρο , δραστήριο , κοινωνικό .[ΚΩΔ: F00919461]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 37 ετών , ελεύθερη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και τους παραδοσιακούς χορούς , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο,
χωρίς παιδιά , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένο , ισορροπημένο .[ΚΩΔ: F00919460]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 58 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , γλυκιά , ευαίσθητη ,
με ενδιαφέροντα τη μουσική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χηρο ,
ανεξάρτητο , καλό άνθρωπο , θρησκευόμενο , έντιμο .[ΚΩΔ: F00919459]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , γοητευτική , δυναμική , λάτρης των ταξιδίων
στο εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , σοβαρό , δραστήριο , κατά προτίμηση μη καπνιστή .
[ΚΩΔ: F00919458]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βοηθός Λογιστή , 46 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το χορό latin ,
το pilates και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς παιδιά ,
ήρεμο , απλό , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .[ΚΩΔ: F00919457]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπεύθυνη Εμπορικού Τομέα , 57 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη , γλυκιά , χαμηλών τόνων ,
με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής
κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , πνευματώδη , σοβαρό , νεανικού στυλ .[ΚΩΔ: F00919456]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 58 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , γοητευτικό , κοινωνικό ,
παραδοσιακό .[ΚΩΔ: F00919455]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γεωπόνος , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , επικοινωνιακή , λάτρης της θάλασσας και του
αθλητισμού , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό ,
δυναμικό , κατά προτίμηση όχι πολύ αδύνατο , συνειδητοποιημένος για οικογένεια .[ΚΩΔ: F00919454]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κοινωνιολόγος , 34 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , προσγειωμένη , από καλή οικογένεια , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερο , μορφωμένο , ανεξάρτητο , δημιουργικό , έντιμο .[ΚΩΔ: F00919453]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια ξένων γλωσσών , 34 ετών , γλυκιά , πρόσχαρη , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο , με κοινωνικές ευαισθησίες , σοβαρό .[ΚΩΔ: F00919452]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 39 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , αρρενωπό .
[ΚΩΔ: F00919450]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενφιαφέροντα το διάβασμα
και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχεση , ελεύθερο , μορφωμένο ,
επικοινωνιακό , δυναμικό .[ΚΩΔ: R00919449]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοσίος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης τρυφερό , δοτικό , ρομαντικό , πρόσχαρο .[ΚΩΔ: C00819447]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Μηχανικός , 42 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , γλυκιά , με ενδιαφέροντα τη ζωγραφική
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή
διαζευγμένο χωρίς παιδιά , συνειδητοποιημένο για οικογένεια , μορφωμένο , με πνευματικότητα .
[ΚΩΔ: F00719446]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΙδιωτικός Υπάλληλος , 59 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , δραστήριο , επικοινωνιακό , καλής εμφάνισης .[ΚΩΔ: F00819445]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα
τον περήπατο και την κολύμβηση , αναζητά κύριο ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
με σκοπό τη συμβίωση , μορφωμένο , εξωστρεφή , ρομαντικό , κοινωνικό . [ΚΩΔ: R00819444]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Eπιχιρηματίας , 60 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , ανεξάρτητη , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ευπαρουσίαστο ,
πνευματώδη ,με χιούμορ .[ΚΩΔ: R00819442]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμονας , 38 ετών , ελεύθερη , με μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού , πρόσχαρη , ανοιχτόμυαλη
με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο , φιλόζωη , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , προσγειωμένο , κατά προτίμηση ναυτικό .
[ΚΩΔ: R00719441]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Eπιχειρηματίας , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
στο εξωτερικό και τις επιχειρήσεις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ανάλογης κοινωνικής επιφάνειας , μορφωμένο , εμφανίσιμο .[ΚΩΔ: R00719440]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθύντης Προσωπικού Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα
τη χειμερινή κολύμβηση και το περπάτημα , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , αρρενωπό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R00719444]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα χωρίς παιδιά , πολύ εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , επικοινωνιακή ,
με ενδιαφέροντα τη yoga και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , αριστοκρατικό , δραστήριο .[ΚΩΔ: R00719437]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 69 ετών , χήρα , λεπτή , ψηλή , πρόσχαρη , λάτρης των κοινωνικών συναναστροφών
και της μαγειρικής , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή ανεξάρτητο , χωρίς υποχρεώσεις ,
σοβαρό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: C00619436]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτική Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τον κινηματογράφο ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφή , μοντέρνο ,
με κοινωνική μόρφωση .[ΚΩΔ: F00619435]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΓραμματέας , 39 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , ψηλό , προσγειωμένο , σοβαρό .[ΚΩΔ: F00619433]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό άμεσα το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ,
ανεξάρτητο , ευγενικό , δυναμικό .[ΚΩΔ:F00719389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΔιευθύντικό Στέλεχος , 41 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , δυναμική ,φυσιολάτρης λάτρης των
ποδοσφαιρικών αγώνων , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
δυναμικό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: F00619432]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος , 42 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και το τέννις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης
οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , επικοινωνιακό , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00519431]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Αισθητικός , 33 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την ενημέρωση , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικό ,
έξυπνο , δυναμικό .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00519430]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Παιδαγωγός , 37 ετών ,ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , γοητευτικό
συνειδητοποιημένο.Δυνατότητα Διαμονής στο Εξωτερικό.[ΚΩΔ: F00519429]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος Συνταξιούχος , 68 ετών, διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , ειλικρινής , με ενδιαφέροντα
το χορό και το διάβασμα , αναζητά ,κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,διαζευγένο ή χήρο , ανεξάρτητο, μορφωμένο
ευγενικό.[ΚΩΔ: C00319428].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος , 35 ετών , ελεύθερη , πρόσχαρη , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και
τη μαγειρική ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο ,
με ενσυναίσθηση και χιούμορ .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00519426].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ


Εισοδηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξιδια,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση διαζευγμένο ή χήρο , χωρις υποχρεώσεις , καλλιεργημένο , δυναμικό , ζωντανό .
Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00519425].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχουπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , γλυκιά , χαμηλών τόνων , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , δραστήριο , καλλιεργημένο , ευγενικό . [ΚΩΔ: R00519424].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ασφαλίστρια, 35 ετών, ελεύθερη ,γοητευτική ,προσγειωμένη με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το κολύμπι , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , ειλικρινή , από καλή οικογένεια .[ΚΩΔ: F00519423]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 39 ετών , ελεύθερη ,πολύ εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική Pilates και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , δυναμικό , ισορροπημένο .[ΚΩΔ: F00519422]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 40 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , γοητευτικό , ώριμο ,
οικογενειάρχη [ΚΩΔ: F00519419]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , δυναμική , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , σοβαρό
δραστήριο , γαλαντόμο.[ΚΩΔ: R00419418]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 64 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μαγειρική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , καλής εμφάνισης , καλού χαρακτήρα , έντιμο , ειλικρινή .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00419417]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υψηλόβαθμο Στέλεχος Εταιρείας , 59 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , λεπτή , σικάτη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και
τους παραδοσιακούς χορούς , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
προσεγμένης εμφάνισης , χαμηλών τόνων , σοβαρό .[ΚΩΔ: F00419416]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 51 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , ευγενική , με ενδιαφέροντα τη χορωδιακή μουσική
και τις συναυλίες , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένος
καλλιεργημένος με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00319415]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 58 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη με νεανικό στυλ και χιούμορ λάτρης
της θάλασσας και των ταξιδίων , αναζητά κύριο κατά προτίμηση χήρο , εμφανίσιμο , ζωντανό
καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: F00319413]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Αγγλικών , 29 ετών , ελεύθερη , με υψηλή μόρφωση εξωτερικού , κοινωνική , απλή , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια και το διαβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
ανάλογης μορφώσεως , ψηλό , επικοινωνιακό [ΚΩΔ: F00319412]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Δημοσίου , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,
έντιμο , συνειδητοποιημένο .[ΚΩΔ: F00319411]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 58 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με χιούμορ , φυσιολάτρης ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , απλό , αρρενωπό ,
δυναμικό .[ΚΩΔ: C00319410]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μαγειρική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανεξάρτητο , δυναμικό .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00319409]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 56 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τις εκδρομές ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο ,απλό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ:R00319408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 52 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , γλυκιά , τρυφερή , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
την κηπουρική και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλής εμφάνισης , ευγενικό , ειλικρινή .[ΚΩΔ: C00319406]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογοθεραπεύτρια , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τον κινηματογράφο αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
εμφανίσιμο , ευκατάστατο , δραστήριο .Δεκτοί και Κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00319405]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου , 54 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , γοητευτικό , από καλή οικογένεια .
Δεκτοί Κύριοι από Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: F00319404]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 60 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , μορφωμένη , λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή ελεύθερο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , περιποιημένο
σοβαρό .[ΚΩΔ: R00219403]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 56 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο ,δραστηριο
ευγενικό .[ΚΩΔ: R00219402]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
ώριμο , σοβαρό , ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00219401]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 50 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το χορό αναζητά κύριο ανεξάρτητο με σκοπο σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο , απλό , σοβαρό .
[ΚΩΔ: R00219400]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ωραία
θεάματα αναζητά κύριο ελεύθερο με σκοπό το γάμο , εμφανίσιμο , δοτικό , ευγενή
λάτρης της καλής ζωής .[ΚΩΔ: F00219399]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 50 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τον κινηματογράφο , αναζητά
κύριο με σκοπό σοαβρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό , πρόσχαρο
καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R00219392]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , λάτρης του χορού , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , στοργικό , δοτικό , τρυφερό .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00119389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , με ναυτιλιακές σπουδές , γοητευτική , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τους παραδοσιακούς χορούς αναζητά κύριο ελεύθερο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , μορφωμένο , ώριμο , δυναμικό .[ΚΩΔ: F00119391]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φυσικοθεραπεύτρια , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τη γυμναστική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργια οικογένειας , ελεύθερο , καλής εμφάνισης , φυσιολάτρη ,
να του αρέσουν τα ταξίδια .[ΚΩΔ: F00119390]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 36 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τη γυμναστική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και η δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ψηλό
πρόσχαρο ,επικοινωνιακό , ευγενικό .[ΚΩΔ: F00119388]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γραμματέας Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , γλωσσομαθής , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , χαμηλών τόνων , εμφανίσιμο .[ΚΩΔ: R01218385]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 52 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γλυκιά , χαμηλών τόνων , ευαίσθητη , λάτρης της μαγειρικής
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλόκαρδο , πρόσχαρο , τρυφερό
να αγαπά τη γυναίκα .[ΚΩΔ: F01218386]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 60 ετών , χήρα , χωρίς υποχρώσεις , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το θέατρο αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , έντιμο ,
ήρεμο , καλλιεργημένο , οικογενειάρχη .[ΚΩΔ: R01218384]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , δυναμική ,
με ενδιαφέροντα τη γαστρονομία και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
χωρίς υποχρώσεις , μορφωμένο ,δραστήριο , ανοιχτόμυαλο .[ΚΩΔ: R01218382]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 69 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , δυναμική , λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,χήρο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , ευγενικό
δυναμικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R01218381]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , ψηλή , σικάτη , με ενδιαφέροντα τη ραπτική
την κηπουρική και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , εμφανίσιμο
καλλιεργημένο , ευγενικό .[ΚΩΔ: R01218379]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ακτινολόγος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την έρευνα και τις επιστήμες
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,
σοβαρό .[ΚΩΔ: F01018378]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 62 ετών , χήρα , ευκατάστατη , γλυκιά , ήρεμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , χαμηλών τόνων , γλυκό , ηθικό
ευγενικό .[ΚΩΔ: R01218380]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 61 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , πολύ γλυκιά , εμφανίσιμη , πρόσχαρη
με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
κατά προτίμηση με παιδιά , δραστήριο , καλλιεργημένο , κομψό .[ΚΩΔ: R01018377]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 39 ετών , ελεύθερη εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , ευγενική , θεατρόφιλη με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , μορφωμένο , δυναμικό , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .[ΚΩΔ: F01018374]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 63 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
μορφωμένο , αρρενωπό , δραστήριο. [ΚΩΔ: R01018376]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , με ενδιαφέροντα το περπάτημα , το χορό και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , οικονομικά ανεξάρτητο
με ήθος και αρχές .[ΚΩΔ: F01118373]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φαρμακοποιός , 40 ετών , διαζευγμένη , μορφωμένη , ευκατάστατη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και την καλή διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση κατά προτίμηση διαζευγμένο με παιδιά
μορφωμένο , ευκατάστατο , γυμνασμένο .[ΚΩΔ: R01118372]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα , ανεξάρτητη ,γοητευτική δραστήρια , πρόσχαρη , χριστιανικών πεποιθήσεων ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , ζωντανό
δυναμικό , έντιμο .[ΚΩΔ: R01118368]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 48 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία
και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,ανεξάρτητο ,
έξυπνο , εμφανίσιμο, απλό .[ΚΩΔ: R01118365]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μικροβιολόγος Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , νοικοκυρά , λάτρης του θεάτρου
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κοινωνικό ,ήρεμο
ευγενικό .[ΚΩΔ: R01118367]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 52 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , μορφωμένη , πολύ εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το μπαλέτο
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
μορφωμένο , ευκατάστατο , αθλητικό , δυναμικό , ζωόφιλο .[ΚΩΔ: R01118371]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 57 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , γλυκιά , ευαίσθητη , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο
κατά προτίμηση από τον ιατρικό τομέα , καλλιεργημένο , ηθικό .[ΚΩΔ: F01118366]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , ψηλή , εμφανίσιμη , λάτρης των παραδοσιακών χορών
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
καλλιεργημένο , κατά προτίμηση όχι Δημόσιο Υπάλληλο .[ΚΩΔ: F01018360]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γηροκόμος , 59 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γλυκιά , δοτική , στοργική , νοικοκυρά , με ενδιαφέροντα το πλέξιμο
και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία , Νησία , Εξωτερικό , και Κύριοι με Ειδικές Ανάγκες .[ΚΩΔ: C01118364]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλός , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη δραστήρια , λάτρης της θάλασσας και της
χειμερινής κολύμβησης αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητο , αθλητικό , έντιμο
[ΚΩΔ: C01118363]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική, με ενδιαφέροντα την αγγειοπλαστική και τη ζωγραφική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , χαμηλών τόνων
κατά προτίμηση καστανό ή μελαχροινό .[ΚΩΔ: F01018361]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 65 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και συμβίωση , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο
Δυνατότητα διαμονής σε Επαρχία και Νησία .Δεκτοί κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: C01118362]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρα , καλλιεργημένη , εμφανίσιμη , γλυκιά , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση
χωρίς παιδιά , ανεξάρτητο , ευγενή , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: C01018359]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 44 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , χαμηλών τόνων , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το χορό
και τις ξένες γλώσσες αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
μορφωμένο διακριτικό .[ΚΩΔ: F01018358]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , υψηλής μόρφωσης , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο , περιποιημένο
κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο .Δεκτοί κύριοι Εξωτερικού .[ΚΩΔ: R01018357]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 36 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , δραστήρια , λάτρης των εκδρομών , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ανεξάρτητο , τρυφερό , στοργικό , ποιοτικού χαρακτήρα , [ΚΩΔ: F00918353]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα θέατρο
και το χορό αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο , ειλικρινή , απλό [ΚΩΔ: C01018355]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων ,
με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
διαζευγμένο ή χήρο μορφωμένο , ευγενικό χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: R01018356]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 38 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευχάριστη , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο ελεύθερο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητο , ευγενική φυσιογνωμία
κατά προτίμηση μελαχροινό .[ΚΩΔ: F00918352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 54 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , δυναμική , με ενδιαφέροντα
τις κοινωνικές εκδηλώσεις αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
σοβαρό , ευπρεπή .[ΚΩΔ: R00918350]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 37 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , ψηλή , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
καλλιεργημένο ,ανοιχτόμυαλο , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00918349]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 54 ετών , ελεύθερη , οικονομικά ανεξάρτητη , γοητευτική , λάτρης των εκδρομών και των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , χωρίς υποχρεώσεις
κατά προτίμηση ένστολο . [ΚΩΔ: F00918348]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την κιθάρα και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,παραδοσιακό
δυναμικό . [ΚΩΔ: F00918345]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου , 50 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , απλό , κοινωνικό
καλής εμφάνισης . [ΚΩΔ: R00918347]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός θετικών επιστημών , 34 ετών , ανεξάρτητη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένο , ανεξάρτητο , σοβαρό .[ΚΩΔ: R00918344]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 52 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , χαμογελαστή , ξεκάθαρη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τις εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , γοητευτικό , έντιμο , ευδιάθετο
δραστήριο .[ΚΩΔ: R00918346]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό , πρόσχαρο , ρομαντικό [ΚΩΔ: F00818342]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 60 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , ζωντανή προσωπικότητα , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , διαζευγμένο ή χήρο ,χριστιανικών πεποιθήσεων , σοβαρό
ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00918343]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , χαμηλών τόνων
κατά προτίμηση δημόσιος υπάλληλος .[ΚΩΔ: F00818340]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 77 ετών , χήρα , με ακίνητη και κτηματική περιουσία , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,
αδιάφορης οικογενειακής και μορφωτικής καταστάσης , ανεξάρτητο , σοβαρό , προσγειωμένο .
[ΚΩΔ: C00818339]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευχάριστη , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο ,ελεύθερο , αθλητικό , ειλικρινή , δραστήριο . [ΚΩΔ: F00818338]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καλλιτέχνης , 30 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , προσγειωμένη , λάτρης της λογοτεχνίας και φιλοσοφίας , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο , καλλιεργημένο , ηθικό ,
με δημοκρατικές απόψεις . [ΚΩΔ: F00818337]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διοικητικό Στέλεχος Ιδιωτικού Τομέα , 46 ετών , διαζευγμένη ανευ υποχρεώσεων , εμφανίσιμη , δυναμική ,
με ενδιαφέροντα το τέννις και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , αυτοδημιούργητο , σοβαρό , ευχάριστο. [ΚΩΔ: F00818336]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παιδαγωγός , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,σοβαρό , υπεύθυνο , έντιμο
με αγάπη στα παιδιά και την οικογένεια . [ΚΩΔ: F00818335]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισαγωγέας , 32 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , ψηλή , χαμογελαστή , με ενδιαφέροντα τον τουρισμό και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό , ανοιχτόμυαλο , πρόσχαρο .[ΚΩΔ: F00818334]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ασφαλίστρια , 60 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , ψηλή ,σικάτη , με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση κατά προτίμηση διαζευγμένο ή χήρο με παιδιά , σεβαστικό
με καλούς τρόπους .[ΚΩΔ: R00818332]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 70 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , δοτική , γλυκομίλητη , λατρης της υψηλής
γαστρονομίας αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , καλλιεργημένο , κοινωνικό .[ΚΩΔ: C00818331]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονόμος , 57 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την πεζοπορία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , εμφανίσιμο , να έχει κέφι για ζωή
κοινωνικό , χαρούμενο . [ΚΩΔ: F00818330]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 70 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης ,
καλλιεργημένο , ηθικό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ: R00718329]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 50 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , ήρεμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία και το περπάτημα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , κατά προτίμηση με παιδιά , ευκατάστατο , καλλιεργημένο
χαμηλών τόνων . [ΚΩΔ: F00718328]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνεργάτης σε ευρωπαϊκή εταιρία , 53 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , ψηλή , κοινωνική με ενδιαφέροντα
τον τουρισμό και τις εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , ψηλό
καλλιεργημένο , περιποιημένο . [ΚΩΔ: R00618326]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 57 ετών , χήρα , χωρίς παιδιά , έξυπνη , εκφραστική , κοινωνική , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , εμφανίσιμο , ζωντανό , ανοιχτόμυαλο . [ΚΩΔ: R00618325]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 54 ετών , ελεύθερη , ευχάριστη , με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , μορφωμένο κατα προτίμηση από τον ιατρικό ή νομικό κλάδο ,ευγενικό
καλής εμφάνισης . [ΚΩΔ: F00618324]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 53 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , σοβαρή , δυναμική , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τις βόλτες ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης μορφωτικής και οικογενειακής καταστάσης ,
απλό , παραδοσιακό ,νοικοκύρη . [ΚΩΔ: R00618323]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος, 50 ετών , διαζευγμένη , προσγειωμένη , ρομαντική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το θέατρο ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο, μορφωμένο , πρόσχαρο
ρομαντικό .[ΚΩΔ: F00618320]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμων Ερευνήτρια , 48 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατη , γοητευτική , σοβαρή ,
με ενδιαφέροντα την παραδοσιακή μουσική και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ,
καλλιεργημένο , ψηλό , καλής εμφάνισης , με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: F00518317]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 33 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , χαμογελαστή , με ενδιαφέροντα το χορό και την πεζοπορία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μοντέρνο , πρόσχαρο , κατα προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: F00518313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερη , ανεξάρτητη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , ευγενικό , ευκατάστατο , κοινωνικό .[ΚΩΔ: F00518316]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 50 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το μαγείρεμα και τη ραπτική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσεως , ήρεμο , ευχάριστο , έντιμο .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: C00518315]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νηπιαγωγός , 28 ετών , ελεύθερη , οικονομικά ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τον παραδοσιακό χορό
και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,μορφωμένο , γλυκό
ευγενικό .[ΚΩΔ: F00518314]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Απόστρατος Αξιωματικός , 63 ετών , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , ειλικρινής , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσεως , ευκατάστατο , σοβαρό , προσγειωμένο
κατά προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: C00518312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 46 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , απλή , φιλόζωος , λάτρης του κινηματογράφου , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , έξυπνο , ζωντανό
με λίγα κιλά παραπάνω .[ΚΩΔ: R00518308]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κοινωνιολόγος Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , σικάτη , με καλούς τρόπους , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένο , καλοδιατηρημένο
με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: R00518307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διακοσμήτρια , 52 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αρρενωπό , σοβαρό , προσγειωμένο .
[ΚΩΔ: R00518306]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 53 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά ,
μορφωμένο , δυναμικό , με καλούς τρόπους . [ΚΩΔ: F00418305]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Eμπορος , 56 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , ψηλή , πρόσχαρη , ευαίσθητη , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , ευπαρουσίαστο, έντιμο , πρόσχαρο
με νεανικό στυλ .[ΚΩΔ: C00418304]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα το κολύμπι και το διάβασμα , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , ζωντανό , πρόσχαρο
αξιοπρεπή .[ΚΩΔ: R00418303]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 54 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , λάτρης των εικαστικών , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , αθλητικό
εκλεπτισμένο .[ΚΩΔ: R00318302]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 38 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , πολύ εμφανίσιμη , μορφωμένη , ευκατάστατη , λάτρης
του αθλητισμού , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , ευκατάστατο
δυναμικό .[ΚΩΔ: F00318301]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικηγόρος , 58 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο αδιάφορης οικονομικής και οικογενειακής καταστάσεως , μορφωμένο
πρόσχαρο , ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00618300]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , αριστοκρατική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,χήρο ή διαζευγμένο , γοητευτικό ευπαρουσίαστο ,
καλοδιατηρημένο .[ΚΩΔ: R00318299]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Επιχειρηματίας , 58 ετών , διαζευγμένη , μορφωμένη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
καλλιεργημένο , ευκατάστατο , δυνατότητα να τη συνοδεύει σε ταξίδια του εξωτερικού
[ΚΩΔ: R00318296]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γηροκόμος , 68 ετών , διαζευγμένη , σοβαρή , νοικοκυρά , λάτρης της ζαχαροπλαστικής , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση , διαζευγμένο ή χήρο με ή χωρίς παιδιά , έντιμο , ηθικό , πρόσχαρο [ΚΩΔ: C00318295]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Δημοσίου , 55 ετών , διαζευγμένη , γπητευτική , ρομαντική , λάτρης της μουσικής , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , μορφωμένο , δυναμικό με ηγετική φυσιογνωμία . [ΚΩΔ: R00318293]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μουσικός Συνταξιούχος , 63 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , ζωντανή , ευαίσθητη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση, ανεξάρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής καταστάσης , δραστήριο ,με χιούμορ .[ΚΩΔ: R00318292]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με αρχές , λάτρης του χορού , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
ελεύθερο , εμφανίσιμο , με έξυπνο χιούμορ .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά και Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00218290]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Nαυτιλιακός Υπάλληλος , 55 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , έξυπνη , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , γοητευτικό ,αθλητικό .
[ΚΩΔ: F00318289]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 60 ετών , χήρα , γιητευτική ,χαμηλών τόνων με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την κηπουρική ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , καλλιεργημένο, καλής εμφάνισης , ήρεμο .[ΚΩΔ: C00218286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός Σύμβουλος , 35 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , καλής εμφάνισης , κοινωνικό
κατά προτίμηση με Ναυτιλιακές Σπουδές .Δεκτοί και κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00218285]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , μορφωμένο , γοητευτικό , έξυπνο .
[ΚΩΔ: F00118280]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδοντίατρος , 36 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και το χορό , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , ευπαρουσίαστο , δραστήριο .
Δεκτοί και Έλληνες Επιστήμονες Εξωτερικού. [ΚΩΔ: F00118277]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Γραμματέας Δικηγόρου , 55 ετών , διαζευγμένη , σοβαρή , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο ,ανεξαρτήτου μορφωτικής κατάστασης , γοητευτικό
αισιόδοξο .[ΚΩΔ: R01217273]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γεωπόνος Μηχανικός , 50 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
το κολύμπι και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου μορφωτικής
και οικογενειακής κατάστασης καλλιεργημένο , δυναμικό , ευγενικό , απλό .[ΚΩΔ: R01217271]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγήτρια , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , έντιμο , σοβαρό
Δεκτοί κύριοι από Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F01217269]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένη ,ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη γυμναστική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,αδιάφορης οικογενενειακής κατάστασης , αρχοντικό
κατά προτίμηση ένστολο ή επιχειρηματία .[ΚΩΔ: R01217265]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΕπιστήμονας , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το τέννις και τις εκδρομές , αναζητά κύριομε
σκοπό το γάμο μορφωμένο , πρόσχαρο , αθλητικό .[ΚΩΔ: F01117262]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 48 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , έξυπνη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα το χορό και
το θέατρο αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , αριστοκρατικό ,
χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F01117260]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος , 47 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη ,κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και την ποδηλασία
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , εμφανίσιμο , αθλητικό
επικοινωνικό [ΚΩΔ: R01117259]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιστορικός , 38 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , σοβαρή , προσγειωμένη , με αγάπη στα εικαστικά και στο χορό
αναζητά κύριομε σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο ανεξάρτητο , καλλιεργημένο ,
καλής εμφάνισης .[ΚΩΔ: F01017254]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και την κιθάρα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο , επιβλητική παρουσία
εξωστρεφή .[ΚΩΔ: F00318253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 46 ετών , ελεύθερη , ψηλή , καλής μεφάνισης , με ήθος και αρχές , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή χήρο χωρίς υποχρεώσεις , δυναμικό , εργατικό ,
ζωόφιλο .Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00917250]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 70 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κατά προτίμηση με παιδιά ,
καλλιεργημένο , λάτρης της κουλτούρας , ευαίσθητο , ευγενή .[ΚΩΔ: C00917247]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Βρεφοκόμος , 40 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , λάτρης της λογοτεχνίας , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , οικονομικά ανεξάρτητο ,φυσιολάτρη , κοινωνικό ,
ευαίσθητο .[ΚΩΔ: F00917246]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διοικητικό Στέλεχος Δημοσίου , 54 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , ευχάριστη , λάτρης του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου και της πεζοπορίας , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς
υποχρεώσεις , μορφωμένο , ειλικρινή , με κατανόηση .[ΚΩΔ: F00917245]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 50 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και το σινεμά , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , αθλητικό , πρόσχαρο με χιούμορ , ρομαντικό .
[ΚΩΔ: F00917242]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικαστικός , 58 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , μοντέρνα , με ενδιαφέροντα τη φιλανθρωπία και τη φιλοζωϊα ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις ,
επιμελή , ειλικρινή , προσεγμένο , κατά προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: C00817241]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικός Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , δραστήριο ,πρόσχαρο
με καλούς τρόπους .[ΚΩΔ: R00817238]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εμπορικός Αντιπρόσωπος Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , με λίγα κιλά παραπάνω , λάτρης
την τεχνολογία και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο η διαζευγμένο , σοβαρό
πιστό , ευγενικό .[ΚΩΔ: R00817237]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 57 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , λάτρης των εκδρομών και του χορού , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή ελεύθερο , πνευματώδη , αθλητικό, κοινωνικό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00817236]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Χορού , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλίγραμη , ευκατάστατη , λάτρης των καλλιτεχνικών
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ή διαζευγμένο
καλής εμφάνισης , ευαίσθητο , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00717233]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικαστικός , 50 ετών , ελεύθερη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδα και το κολύμπι , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο ,δυναμικό , προσγειωμένο
[ΚΩΔ: F00617230]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 43 ετών , χήρα χωρίς παιδιά , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή χήρο , έντιμο ,
πρόσχαρο κατά προτίμηση μελαχροινό .[ΚΩΔ: F00517215]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πολιτικός Μηχανικός , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία
και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
μορφωμένο , γοητευτικό , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F00417203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γαστρονομία
και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , δραστήριο.
[ΚΩΔ: R00417202]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Ιαπωνικής Φιλολογίας , 50 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , χαμηλών τόνων
με ενδιαφέροντα το βόλεϊ και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο
καλλιεργημένο , υπεύθυνο .[ΚΩΔ: F00317193]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής , 40 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τις συναυλίες και τις οικογενειακέςσυγκεντρώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,χαμηλών τόνων , φιλόζωο , ανοιχτόμυαλο .[ΚΩΔ: F01216170]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δραστήρια , λάτρης του χορού και του κινηματογράφου ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , αρρενωπό , υπομονετικό .[ΚΩΔ: R01016148]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Προϊσταμένη Νοσοκομείου , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
χωρίς υποχρεώσεις πρόσχαρο , αρρενωπό με λίγα κιλά παραπάνω .[ΚΩΔ: R00517146]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 28 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , καλής εμφάνισης , σταθερό , έμπιστο .[ΚΩΔ: R00916136]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 45 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τις βόλτες στη θάλασσα αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο , καλής εμφάνισης , προσγειωμένο [ΚΩΔ: C00916128]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας ελεύθερο , μορφωμένο , σοβαρό , συνειδητοποιημένο .[ΚΩΔ: F00616104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φιλόλογος , 30 ετών , ελεύθερη , χαμηλών τόνων , χριστιανικών αρχών , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την ποδηλασία
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ευαίσθητο
ηθικό , με αρχές .[ΚΩΔ: F00616099]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Οπτικός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ψηλή , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , διαμένει σε Ελλάδα
και Εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , ψηλό ,αρρενωπό , δυναμικό
με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: R01017094]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 55 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη ,μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό
καλλιεργημένο , κοινωνικό [ΚΩΔ: F00416093]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 38 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , με ήθος , λάτρης του κινηματογράφου και των εκδηλώσεων,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ευκατάστατο , σοβαρό ,
οικογενειάρχη .Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησία .[ΚΩΔ: F00516089]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νηπιαγωγός , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , λάτρης της λογοτεχίας , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο χαμηλών τόνων , κοινωνικό .[ΚΩΔ: F00716085]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 47 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , εμφανίσιμη , κοινωνική , λάτρης της καλής ζωής , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , ευκατάστατο , φιλόζωο ,αρρενωπό .[ΚΩΔ: R00116064]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικός Συνταξιούχος , 59 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνικό , ειλικρινή , σοβαρό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: C01215026]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 50 ετών , χήρα , χωρίς υποχρώσεις , κοινωνική , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδηλώσεις
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο , ευαίσθητο , ρομαντικό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: R01115025]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών , 31 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
επικοινωνιακό , καλλιεργημένο , ηθικό .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FΤ0023510]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετών , εμφανίσιμη , ελεύθερη , πρόσχαρη , λάτρης της μουσικής και των εκδρομών ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , κοινωνικό , δραστήριο , καλής εμφάνισης .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FΤ0023509]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικηγόρος , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , δυναμική , με ενδιαφέροντα την ιππασία και την
τοξοβολία αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , δυναμικό , κοινωνικό .
Δεκτοί Κύριοι από Κρήτη .[ΚΩΔ: FΤ000519420]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τη μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικό , ειλικρινή , συνειδητοποιημένο .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT00119081]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 44 ετών , χήρα , χωρίς παιδιά , δραστήρια , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τη γυμναστική ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση χήρο , χωρίς υποχρεώσεις
ήρεμο , κοινωνικό , με κατανόηση .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: CΤ0023792]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική, πρόσχαρη , λάτρης της μουσικής
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , φυσιολάτρη , έντιμο.
Δεκτοί Κύριοι από όλη την Ελλάδα .Διαμονή Θεσσαλλονίκη .[ΚΩΔ: RT0023047]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,αθλητική , με ενδιαφέροντα τη ποδηλασία και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , προσγειωμένο , σοβαρό ,
κατά προτίμηση ένστολο .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: FT0023352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 64 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , νεανικής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
κοινωνικό , αρρενωπό , ηθικό .Διαμονή σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: RT0023062]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 40 ετών , διαζευγμένη , κοινωνική , λάτρης της ελληνικής μουσικής , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο ,ρομαντικό , δυναμικό .Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά και Εξωτερικό
Διαμονή σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό [ΚΩΔ: RT0023312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , καλής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , αδιάφορου μορφωτικού επιπέδου
καλλιεργημένο , δραστήριο .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: RT0023423]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγήτρια μουσικής , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , λάτρης των εικαστικών , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , προσγειωμένο , σοβαρό
κατά προτίμηση μορφωμένο .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023670]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 59 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα γάμο , καλλιεργημένο
έξυπνο , δοτικό .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FT0023611]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βρεφοκόμος , 39 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , γλυκιά , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μαγειρική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά
με λίγα κιλά παραπάνω , ειλικρινή , ηθικό , με αρχές .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0023114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Παθολόγος , 48 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , σοβαρό , με επάγγελμα κύρους .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0023253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φωτογράφος , 43 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , εμφανίσιμη , λάτρης της ψηφιακής τεχνολογίας , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , δυναμικό , έντιμο , κοινωνικό .Δεκτοί κύριοι από το Εξωτερικό .
Διαμονή σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: RΤ0023508]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΚΡΗΤΗ
Δημόσιος Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη φωτογραφία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , απλό , χαμηλών τόνων , ευγενικό .
Διαμονή στhn Kρήτη .[ΚΩΔ: FR0024578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Συμβολαιογράφος Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και την ποιοτική διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , κατά προτίμηση ψηλό , να του αρέσουν τα ταξίδια .
Διαμονή οπουδήποτε.[ΚΩΔ: RR0024578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το χορό και τη μαγειρική ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης , καλλιεργημένο ,
πρόσχαρο , κοινωνικό .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024580]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής , 28 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα
τον αθλητισμό και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο ,κοινωνικό ,
ώριμο , προσγειωμένο .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0024580]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 42 ετών , ελεύθερη , δυναμική , παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερο ή διαζευγμένο , κοινωνικά μορφωμένο , αρρενωπό , έντιμο .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024021]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Iδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφνανίσιμη , νοικοκυρά , δοτική , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
ανεξάρτητο δοτικό , τρυφερό , συντροφικό .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024123]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 39 ετών , διαζευγμένη , κοινωνική , δραστήρια , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά , ώριμο , σοβαρό , προσγειωμένο .
Διαμονή στην Κρήτη ή στην Ρόδο .[ΚΩΔ:RR0024195]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νηπιαγωγός , 34 ετών , ελεύθερη , πρόσχαρη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανεξάρτητο , δυναμικό , πρόσχαρο
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024197]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
'Εμπορος , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
ευγενικό ,γοητευτικό , δραστήριο .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0024203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρα , γλυκιά , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , κοινωνικό , ζωντανό , έντιμο .Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024235]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
δραστήριο ,προσγειωμένο ,Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024306]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 66 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , με έντονη κοινωνική δράση , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση χήρο ή διαζευγμένο ,παραδοσιακό , με κοινωνικές ευαισθησίες , απλό , ειλικρινή .
Δυνατότητα διαμονής σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: CR0024319]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φιλόλογος , 48 ετών , ελεύθερη ,εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο κατά προτίμηση με παιδιά , δραστήριο , προσγειωμένο
έντιμο .Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024321]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 51 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένο ή χήρο με ή χωρίς παιδιά
έντιμο , παραδοσιακό , ήρεμο .Διαμονή σην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024322]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Aσφαλίστρια Συνταξιούχος ,70 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ευγενικό , ηθικό .
Διαμονή στην Κρήτη.[ΚΩΔ: RR0024340]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 45 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , έξυπνη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , δυναμικό , με ήθος και αρχές .
Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: FR0024342]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημοτικός Υπάλληλος , 47 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , απλή , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και την πεζοπορία αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
φιλόζωο , δημιουργικό ,ηθικό .Διαμονή στην Κρήτη ή στην Κω .[ΚΩΔ: RR0024408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Συνταξιούχος , 75 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατη , ηθική , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβιωση , κατά προτίμηση χήρο χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνικό , ήρεμο , δραστήριο .
Διαμονή στην Κρήτη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: RR0024413]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 29 ετών , ελεύθερη , καλλίγραμμη , έξυπνη , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , σοβαρό , αρρενωπό .
Δεκτοί Κύριοι από την Κύπρο και το Εξωτερικό .Διαμονή στην Κρήτη ή την Κύπρο [ΚΩΔ: FR0024420]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσοκομειακός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και το κολύμπι αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
προσγειωμένο , με αρχές .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024428]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Μικροβιολόγος , 38 ετών , ελεύθερη , χαμηλών τονων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , δυναμικό , συνειδητοποιημένο , έντιμο .
Διαμονή στην Κρητη .[ΚΩΔ: FR0024451]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έμπορος Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και την
κολύμβηση , αναζητα κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , δυναμικό , ευχάριστο.
Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024576]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Καθηγήτρια ξένων γλωσσών , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
καλής εμφάνισης , έντιμο .Διαμονή στην Πάτρα και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FP0041144]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 31 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τη γυμναστική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
ανεξάρτητο , εμφανίσιμο συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: FP00422022]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ασφαλίστρια , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
κατά προτίμηση μορφωμένο ,οικογενειάρχη , έντιμο .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP0042037]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 45 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα
την ποδηλασία και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , δυναμικό , αρρενωπό , αθλητικό .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: RP0042054]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 37 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , δυναμικό .
Διαμονή στην Πάτρα ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FP0041786]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , γοητευτική , ελκυστική , με ενδιαφέροντα την κηπουρική
και τη ζαχαροπλαστική, αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , αρρενωπό
κοινωνικό , καλλιεργημένο .Διαμονή στον Πύργο Ηλείας .[ΚΩΔ: CP0042021]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 43 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
χωρίς υποχρώσεις , καλός χαρακτήρας .Διαμονή στην Kόρινθο .[ΚΩΔ: FP00319414]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 38 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και την κολύμβηση
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , εμφανίσιμο ,
έντιμο , προσγειωμένο .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: FP0042055]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιστορικός Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την κηπουρική
και το κολύμπι ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , δυναμικό , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένο .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: CP0041852]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΙδιωτικός Υπάλληλος , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρο ,
παραδοσιακό , έντιμο .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041465]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 50 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , ειλικρινή , δραστήριο , καλλιεργημένο .
Δεκτοί Κύριοι από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .Διαμονή στο Νομό Αρκαδίας . [ΚΩΔ: RP00119392]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Παθολόγος , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , προσγειωμένο , έξυπνο .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041790]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογοθεραπεύτρια , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τη γιόγκα
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , πνευματώδη , εναλλακτικό .
Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: RP0042039]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 64 ετών διαζευγμένη , γοητευτική , πρόσχαρη, λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ευχάριστος , δοτικός
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: RP0041358]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και την κιθάρα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
μουσικόφιλο , επικοινωνιακό .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: FP0042063]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
'Εμπορος , 44 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το περπάτημα,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ανεξάρτητο , καλής εμφάνισης , ευγενικό .
Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: RP0042012]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερη ,εμφανίσιμη , αθλητική , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , δραστήριο
πρόσχαρο , σοβαρό .Διαμονή στην Πάτρα.[ΚΩΔ: FP0041472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρα , γλυκιά , χαμογελαστή , λάτρης της θάλασσας , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ηθικό , παραδοσιακό .
Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: FP0042125]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 40 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , λάτρης του τουρισμού , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , αμφανίσιμο
δραστήριο , να του αρέσουν τα ταξίδια.Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: RP0042069]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 76 ετών , χήρα , γοητευτική , νοικοκυρά , λάτρης της ελληνικής κουζίνας , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβίωση ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , καλόκαρδο ,
με καλή φυσική κατάσταση .Διαμονή στο Αργος .[ΚΩΔ: CP0042149]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα , γοητευτική ,έξυπνη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τον περίπατο , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο χωρίς υποχρώσεις , περιποιημένο ,
καθαρό , φυσιολάτρη .Διαμονή στο Νομό Ηλείας .[ΚΩΔ: CP0042104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 73 ετών , χήρα , ευπαρουσίαστη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα εργόχειρα και
τα χειροποίητα ενδύματα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο
ευπρεπή , φιλόζωο , ευαίσθητο .Διαμονή στη Σπάρτη .[ΚΩΔ: RP0042164]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 36 ετών , ελεύθερη , ψηλή , αθλητική, με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τους
παραδοσιακούς χορούς αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , δυναμικό , σοβαρό .Διαμονή στην Τρίπολη και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FP0042048]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 53 ετών , χήρα , ευπαρουσίαστη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
απλό , ηθικό , έντιμο .Δεκτοί Κύριοι από όλη την Πελοπόννησο .Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: RP0042017]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 46 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κατά προτίμηση ένστολο .
Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: CP0042067]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 53 ετών , διαζευγμένη , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και την κολύμβηση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ανεξάρτητο
αρρενωπό , δυναμικό , ηθικό .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: RCP0041649]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 48 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , προσγειωμένη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , καλλιεργημένο , προσγειωμένο
κατά προτίμηση εκπαιδευτικό .Διαμονή στο Άργος .[ΚΩΔ: FP01118369]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 59 ετών ,διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο χωρίς υποχρεώσεις
εμφανίσιμο , σοβαρό , ειλικρινή .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041260]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 48 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και την κηπουρική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
κοινωνικό .Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: RP0042087]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός , 58 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με υψηλή μόρφωση και χιούμορ , λάτρης
της θάλασσας αναζητά κύριομε σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής
κατάστασης , παραδοσιακό , πρόσχαρο .Διαμονή στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: CP00418321]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , καλλίγραμμη , με ενδιαφέροντα
το τρέξιμο και τη γυμναστική ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβιωση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
δεμένη εμφάνιση , δραστήριο , ζωντανό.Διαμονή στην Κόρινθο ή στην Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ: CP00117180]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 52 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό
αθλητικό , καλλιεργημένο .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: CP0041543]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδοντίατρος , 46 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , έξυπνος με χιούμορ .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP01215096]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Νοσηλεύτρια , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , φυσιολάτρης και φιλόζωη , με ενδιαφέροντα την ορειβασία
και την πεζοπορία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
χωρίς παιδιά , αθλητικό , δυναμικό .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP00915084]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Υπάλληλος Τουριστικών Επαγγελμάτων , 36 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
τις βόλτες στη θάλασσα και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό , δραστήριο , πλήρως ανεξάρτητο , εργατικό , δημιουργικό .
Διαμονή Σαντορίνη .[ΚΩΔ: FL00120483]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Baby Sitter , 45 ετών , ελεύθερη , ψηλή , πολύ εμφανίσιμη , με σκανδιναβική καταγωγή , ήρεμη ,
υπομονετική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και ηλικιακής κατάστασης , αρρενωπό , δυναμικό .
Μύκονο .Διαμονή οπουδήποτε . [ΚΩΔ: FL00719443]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και
τον χορό , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , εμφανίσιμο ,
συνειδητοποιημένο , με χιούμορ .Διαμονή στη Λευκάδα ή σε γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FL0051310]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παθολόγος , 49 ετών , διαζευγμένη ,γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον
κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο , ανεξάρτητο , μορφωμένο .
Διαμονή στη Ρόδο .[ΚΩΔ: FL0051313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΕμποροϋπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και
την κολύμβηση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
δραστήριο , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στην Αθήνα ή στην Τήνο .[ΚΩΔ: FL0051311]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικηγόρος , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη, αθλητική , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , ψηλό , μορφωμένο
κατά προτίμηση ένστολο .Δεκτοί Κύριοι απο Κω , Ρόδο και Κρήτη .Διαμονή στην Κω .[ΚΩΔ: RL00519421]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , αθλητική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπό , δυναμικό
αθλητικό .Διαμονή στη Σάμο ή στο Εξωτερικό .[ΚΩΔ: FL0051314]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 41 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , με καμπύλες , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τη ζαχαροπλαστική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , σοβαρό
κατά προτίμηση μορφωμένο , ευγενικό .Διαμονή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: FL0051312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Υπάλληλος Ταξιδιωτικού Γραφείου , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και την ποδηλασία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
καλής εμφάνισης , με προσωπικότητα .
Διαμονή θερινή σεζον στη Σαντορίνη -χειμερινή σεζόν Αθήνα .[ΚΩΔ: FL0051257]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο ,ελεύθερο ,καλής οικονομικής κατάστασης , κοσμοπολίτη .
Διαμονή στην Ερέτρια .[ΚΩΔ: FL0051233]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , επικοινωνιακή
με ενδιαφέροντα την κιθάρα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο
μουσικόφιλο , με χιούμορ .Δεκτοί Κύριοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη .
Διαμονή στη Ζάκυνθο .[ΚΩΔ: RL01218383]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 40 ετών , ελεύθερη, εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και την ορειβασία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , αθλητικό .
Διαμονή στην Κεφαλονιά.[ΚΩΔ: FL0051205]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το χορό και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , χαμηλών τόνων , γλυκό , από καλή οικογένεια .
Διαμονή στη Θήβα και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: RL0051290]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός , 57 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , απλή , με ενδιαφέροντα την ενημέρωση και τις
εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , με αρχές
Διαμονή Κέρκυρα ή Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ: CL00616223]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Βοηθός Μάγειρα , 32 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες
και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
γοητευτικό , ρομαντικό , με χιούμορ .
Διαμονή θερινή σεζον στη Μύκονο -χειμερινή σεζόν στην Αθήνα .[ΚΩΔ: RL0051274]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιοκτήτρια Εστιατορίου , 62 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , δυναμική , λάτρης των παραδοσιακών τραγουδιών
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ψηλό , λεβέντη .
Διαμονή στην Έδεσσα .[ΚΩΔ: RL0051309]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 44 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και το θέατρο , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , υπομονετικό , με χιούμορ , κατα προτίμηση
από το ναυτικό ή τον ιατρικό κλάδο .Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL01118375]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 68 ετών ,χήρα , ευπαρουσίαστη , έντιμη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , ηθικό , πρόσχαρο.
Διαμονή στην Αλεξανδρούπολη .[ΚΩΔ: FL0051119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξεναγός , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμοαδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , πρόσχαρο , ανοιχτόμυαλο ,
Διαμονή στη Μύκονο .[ΚΩΔ: FL0051277]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , ήρεμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και μορφωτικής κατάστασης σοβαρό , ήρεμο .Διαμονή στο Νομό Φθιώτιδας .[ΚΩΔ: RL0051307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πολιτικός Μηχανικός , 43 ετών , ελεύθερη , αθλητική , φυσιολάτρης , με κοινωνικές ευαισθησίες , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο ,εμφανίσιμο , δυναμικό .
Διαμονή στο Βόλο .[ΚΩΔ: FL0051104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 48 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , λάτρης των οικογενειακών συγκεντρώσεων , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλής εμφάνισης , έντιμο , απλό .
Διαμονή στη Θήβα .[ΚΩΔ: CL0051296]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης
επικοινωνιακό , δραστήριο .Διαμονή στην Καβάλα .[ΚΩΔ: RL0051305]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γιόγκα
και το περπάτημα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
παραδοσιακό , δραστήριο , δυναμικό .Διαμονή στις Σέρρες .[ΚΩΔ: FL01217267]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , γλωσσομαθής , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
αθλητικό , κοινωνικό .Διαμονή στη Σαντορίνη ή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FL0051258]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έμπορος , 50 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη γυμναστική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , σοβαρό , ρομαντικό .
Διαμονή στη Βέροια .[ΚΩΔ: CL00416080]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 45 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το περπάτημα
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , χαμηλών τόνων , ευγενικό ,γλυκό
Διαμονή σε Νησί του Σαρωνικού .[ΚΩΔ: FL00716113]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το χορό και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
πρόσχαρο , επικοινωνιακό , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στη Σύρο .[ΚΩΔ: FL00617223]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
'Εμπορος , 37 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη ,μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , με αρχές .
Διαμονή στην Κεφαλονιά .[ΚΩΔ: FL0051204]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αισθητικός , 49 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , ψηλή , με ενδιαφέροντα τον τουρισμό
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ψηλό
κοινωνικό , καλός άνθρωπος .Διαμονή στη Ρόδο ή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FL00517217]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , γλυκιά , δοτική , λάτρης της παραδοσιακής κουζίνας
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβιωση , χήρο , ανεξάρτητο , γοητευτικό , συντροφικό .
Διαμονή στην Ερέτρια .[ΚΩΔ: CL0051247]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματιας , 43 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
ειλικρινή , προσγειωμένο , ευχάριστο .Διαμονή στην Πάρο .[ΚΩΔ: FL0051251]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχιερηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , προσεγμένης εμφάνισης , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητο , με επάγγελμα κύρους .
Διαμονή στη Λήμνο .[ΚΩΔ: CL00217187]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 62 ετών , χήρα , γοητευτική , χαμηλών τόνων , λάτρης της μαγειρικής
και της κηπουρικής , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , ήρεμο , τρυφερό
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: RL00915083]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Τουριστικής Μονάδας , 47 ετών ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
τη χορευτική γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
δραστήριο , ευπαρουσίαστο , με θετική ενέργεια .Διαμονή στην Πάρο .[ΚΩΔ: FL0051253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 48 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , προσχαρη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη ζωγραφική
και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , καλής εμφάνισης , ανοιχτόμυαλο
κοινωνικό .Διαμονή στις Σέρρες .[ΚΩΔ: RL00615082]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 43 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ευπαρουσίαστο , ηθικό
Διαμονή στην Αλεξανδρούπολη .[ΚΩΔ:RL0051130]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Οικονομολόγος , 33 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
υπεύθυνο , χαμηλών τόνων .Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00416079]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φυσικοθεραπεύτρια , 42 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , ψηλή , δυναμική , με ενδιαφέροντα το χορό και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό , πρόσχαρο .
Διαμονή στην Καβάλα .[ΚΩΔ: RL0051302]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Null