Αγγελίες ανδρών [ Gentlemen ]


Αγγελίες ανδρών [ Gentlemen ]
Επισκεφτείτε τη νέα μας Υπηρεσία Διακεκριμένων Αγγελιών VIP & VIP PLUS
Visit our new service of Special Ads VIP & VIP PLUS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [ABROAD]
ΕΥΡΩΠΗ [EUROPE]
Mαθηματικός , 38 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα το σκάκι και την κλασσική μουσική ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE00014200]
Mathematician, 38 years old, free, masculine, serious, with interests the chess and classical music,
looking for a lady with the purpose of marriage and the creation of family, free, educated, seriοus
Accommodation in Great Britain [CODE: FE00014200]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Προγραμματιστής , 26 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , ανεξάρτητος , με καταγωγή από την Κύπρο ,
λάτρης της ροκ μουσικής , αναζητά κοπέλα με σκοπό τη συμβίωση , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , δυναμική .Δεκτές κυρίες και μεγαλύτερης ηλικίας .
Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00014202]
Developer, 26 years old, free, rich, independent, with an origin from Cyprus,
lover of rock music, looking for a girl with the purpose of cohabitation, free, nice look ,
indifferent economic situation, dynamic.Age open.
Accommodation in Germany [CODE: FE00014202]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Δημόσιος Υπάλληλος , 49 ετών , ελεύθερος , χαμηλών τόνων , ανοιχτόμυαλος , με ενδιαφέροντα την παγκόσμια
ενημέρωση και το διάβασμα , αναζητά κυρία από τη Φιλανδία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , δυναμική , ειλικρινής .
Δεκτές κυρίες ασθενείς και κυρίες με αναπηρία .
Διαμονή στη Φιλανδία .[ΚΩΔ:FE00319463]
Civil servant, 49 years old , free, low profil , open-minded , with interests global information and reading
looking for a lady from Finland with the purpose of marriage,regardless of family, financial and educational situation
dynamic , honest.Accepted ladies patients and with special needs.
Accommodation in Finland.[CODE:FE00319463]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Julkinen virkamies, 49-vuotias, vapaa, matala avain, avoin, kiinnostunut maailmanlaajuisesta tiedosta
ja lukemisestaetsii nainen Suomesta avioliittoon riippumatta perhe-, rahoitus-, koulutus-
dynaaminen, rehellinen.
Hyväksytyt naiset ja vammaiset naiset Majoitus Suomessa [CODE: FE00319463]
Serious Dating Club Vip Dating - 18 Ermou Palace - Syntagma, Ateena Kreikka puh. 210.3315800 mob. 6944477203
Maanantai-perjantai klo 10 klo 21.00 asti - Lauantai klo 10 - 14.00
sähköposti: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το διάβασμα ,
αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , χωρίς επαγγελματικές
υποχρεώσεις κατά προτίμηση γλωσσομαθής, προσγειωμένη , ειλικρινής .
Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00013988]
Doctor , 44 years old , free, nice look , smart, with interests gymnastics and reading, looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family , without professional duties,
preferably linguist , serious sincere.
Accommodation in Germany.[CODE:FE00013988]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πολιτικός Μηχανικός , 42 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , προσγειωμένος
με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , κατά προτίμηση
διαζευγμένη , μορφωμένη ,κοινωνική , πρόσχαρη .
Διαμονή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα . [ΚΩΔ:FE00013261]
Civil Engineer , 42 years old , divorced , without obligations , nice look , serious , with interests gymnastic
and travels looking for a lady with the purpose of marriage , preferably divorced , educated , social , pleasant.
Accommodation in France or in Greece. [CODE: FE00013261]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Τραπεζικό Στέλεχος , 57 ετών , χήρος , γοητευτικός , ψηλός , λάτρης του jogging και της μουσικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης κατά προτίμηση να έχει παιδιά , δυναμική , ευχάριστη .
Δεκτές κυρίες και από την ελληνική περιφέρεια .Διαμονή στις Βρυξέλλες -Βέλγιο . [ΚΩΔ:FE00013339]
Bank manager 57 years old , widowed , charming, tall , loves jogging and music , looking for a lady with the purpose of
marriage ,with independent economic situation ,preferably having children , dynamic, simple, pleasant.
Accepted ladies from the province.Accommodation in Brussels - Belgium. [CODE: FE00013339]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Καθηγητής Πανεπιστημίου στη Γερμανία , 51 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , γοητευτικός , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα
το σκάκι και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένη,
ευπρεπής , με αγάπη για τα ταξίδια .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ευρώπη .[ΚΩΔ:RE00013681]
Professor of University in Germany, 51 years old, widowed without children, charming, communicative, with interests
the chess and music, looking for a lady with the purpose of serious relationship, indifferent family status, educated
decent, with love for travel.Accepted Ladies from all over Europe [CODE: RE00013681]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αρχιμάγειρας , 53 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , κοινωνικός , ρομαντικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τον κινηματογραφο αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , πρόσχαρη ,
ειλικρινής , μουσικόφιλη .Διαμονή στην Ιταλία για 7 χρόνια .[ΚΩΔ:RE00014259]
Master Chef 53, divorced, Independent, social, romantic, with Interests the music and cinema,looking for a lady
with the purpose of marriage regardless of marital status, cheerful, honest, to loves music.
Accommodation in Italy for 7 years. [CODE: RE00014259]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πιλότος , 38 ετών , ελεύθερος , ελληνοσουηδός , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τα εξτριμ σπορ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ελληνικής καταγωγής
καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης.
Διαμονή στη Σουηδία .[ΚΩΔ:FE00014020]
Pilot, 38 years old, free, Swedish with greek origin , nice look , with interests extreme sports and travel
looking for a free lady with the purpose of marriage and creation of family ,of Greek origin
good appearance, cultivated , indifferent economic situation.
Accommodation in Sweden [CODE: FE00014020]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γεωπόνος , 34 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , αθλητικός , λάτρης της κολύμβησης , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , δραστήρια,
σοβαρή .Διαμονή στην Ολλανδία .[ΚΩΔ:FE00014176]
Agricultural Scientist , 34 years old, free, tall, athletic, athletic, loving swimming, looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family, indifferent economic and educational situation
active, serious.Accommodation in the Netherlands [CODE: FE00014176]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βιολόγος , 36 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με χιουμορ , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα την ορειβασία και την ποδηλασία,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE00014130]
Biologist, 36 years old, free, charming, with humor, loves animals ,with interests mountaineering and cycling
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family, educated, nice look , landed.
Accommodation in Great Britain [CODE: FE00014130]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Καθηγητής Ιατρικής Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , ευπαρουσίαστος , επικοινωνιακός
με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
χήρα ή ελεύθερη , ανεξάρτητη ,καλλιεργημένη ,δυναμική.Διαμονή στο Λουξεμβούργο .[ΚΩΔ:CE00015012]
Professor of Medicine , retired, 69 years old , widowed without obligations ,athletic, communicationalist
with interests readingand and travels, looking for a lady with the purpose of cohabitation
widow or free, independent, cultivated, dynamic.Accommodation in Luxembourg [CODE: CE00015012]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μεταφραστής , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , μορφωμένος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το τέννις και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , καλλιεργημένη , καλής εμφάνισης , πρόσχαρη , απλή .
Διαμονή στην Αυστρία .[ΚΩΔ:FE00013826]
Translator, 35 years old, free, nice look, educated, dynamic, with interests the tennis and music, looking for
a free lady with the purpose of marriage, cultured, beautyful , cheerful, simple.
Accommodation in Austria [CODE: FE00013826]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΚΑΝΑΔΑΣ [CANADA]
Διευθυντής Αλυσίδας Τροφοδοσίας , 50 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
να γνωρίζει αγγλικά ,κοινωνική.Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00014512]
Manager Supply Main , 50 years old, divorced, wealthy , naturalist , looking for a free lady with the purpose
of marriage and creation of family ,indifferent economic situation
to know English, social. Accommodation in Canada [CODE: FC00014512]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βιομηχανικός Ηλεκτρολόγος , 43 ετών ,ελεύθερος , εμφανίσιμος , προσγειωμένος , λάτρης του χορού και των εκδηλώσεων
αναζητά κυρία με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη, ανεξαρτήτου οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης
κοινωνική , ευαίσθητη , προσγειωμένη .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00013291]
Industrial Electrical Engineer , 43 years old , free, nice look , serious , with interests dance and events , looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family, regardless of economic and educational status ,social,
sensitive, serious . Accommodation in Canada .[CODE: FC00013291]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 40 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , λάτρης του ξένου κινηματογράφου, αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο, ελληνίδα , ελεύθερη , γλυκιά , φιλάνθρωπος , απλή , καλλιεργημένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .
Διαμονή στην Ελλάδα ή στον Καναδά . [ΚΩΔ: FC00818377]
Rentier , 40 years old , free, serious , loves cinema , looking for a free lady with the purpose of marriage
sweet person , philanthropist , simple , cultivated , indifferent economic situation .
Accommodation in Greece or in Canada [CODE: FC00818377]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιοκτήτης Εστιατορίου , ελληνοκαναδός , 58 ετών , χήρος , δυναμικός , πρόσχαρος , λάτρης της τεχνολογίας
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξάρτητη , καλής εμφάνισης , ελληνίδα , κατά προτίμηση νησιώτισσα
παραδοσιακή, επικοινωνιακή .Διαμονή στοΤορόντο του Καναδά .[ΚΩΔ: FC00013644]
Restaurant Owner , 58 years old , widowed , dynamic, pleasant , loves technology , looking for a lady
with the purpose of marriage ,without obligations , nice look , preferably from greek island ,
traditional , communicative.Accommodation in Toronto of Canada .[CODE: FC00013644]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κατασκευαστής από το Μόντρεαλ του Καναδά , 62 ετών , χήρος , μορφωμένος , γοητευτικός , πρόσχαρος
με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον τουρισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση
χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , δυναμική , ειλικρινής .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: RC00017114]
Manufacturer from Montreal Canada, 62 years old, widowed, educated, charming, cheerful, with interests reading
and tourism, looking for a lady with the purpose of serious relationship, widow or divorced, independent, dynamic,
honest.Accepted Ladies from all over Greece [CODE: RC00017114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οδοντοτεχνίτης Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , ανοιχτόμυαλος με χιούμορ , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γοητευτική
παραδοσιακή , ηθική .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015983]
Dental technician Retired, 72 years old, widowed , independent, cheerful, open-minded , with humor
looking for a lady with the purpose of for marriage , indifferent family and economic situation
charming, traditional, ethical.Accommodation in Canada [CODE: FC00015983]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μηχανικός Λογισμικού , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης ,
χαμηλών τόνων , προσγειωμένη , δραστήρια .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015692]
Software Engineer, 35 years old, free, nice look , with interests the gymnastic and music, looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family, indifferent educational and economic status, low profil ,
landing, active .Accommodation in Canada [CODE: FC00015692]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η.Π.Α. [ U.S.A.]
Προγραμματιστής , 37 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ψηλός , εμφανίσιμος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη ή διαζευγμένη , γοητευτική , απλή , δυναμική .
Διαμονή στην Καλιφόρνια .[ΚΩΔ: FS00013448]
Developer, 37 years old, divorced without children, tall, nice look , loves sports , looking for a lady with the purpose of
marriage and the creation of family, free or divorced, charming, simple, dynamic.
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Οικονομικών Συνταξιούχος , 75 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , προσγειωμένος , λάτρης της ελληνικής
κουζίνας και της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
χήρα ή διαζευγμένη παραδοσιακή , καλή μαγείρισσα .
Διαμονή στο Ιλλινόϊς ή στη Σαντορίνη .[ΚΩΔ: RS00013532]
Director of Finance Retired, 75 years old, divorced, tall, landed, fan of greek cooking and music , looking for
a lady with the purpose of a serious relationship, indifferent's economic status, widow or divorced
traditional, good cook.Accommodation in Illinois or Santorini. [ΚΩΔ: RS00013532]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μηχανικός Πωλήσεων , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ανοιχτόμυαλος , με ενδιαφέροντα το κάμπινγκ και το κολύμπι
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλός άνθρωπος , από καλή οικογένεια .
Διαμονή στην Ιντιάνα .[ΚΩΔ: FS00013367]
Sales Engineer, 38 years old, free, beautyul, open-minded, with interests the camping and swimming, looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family , good person, from good family.
Accommodation in Indiana [CODE: FS00013367]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αρχιτέκτονας , 44 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , ευπαρουσίαστος , κοινωνικός , λάτρης του τουρισμού
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
μορφωμένη , επικοινωνιακή , δοτική .Διαμονή στο Σικάγο .[ΚΩΔ: FS00013674]
Architect , 44 years old, widowed without children, nice look, social, loves tourism , looking for
a lady with the purpose of marriage, indifferent family and ecomimic situation
educated, communicative, Accommodation in Chicago. [ΚΩΔ: FS00013674]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Απόστρατος Αξιωματικός Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ανδροπρεπής , με ενδιαφέροντα
το περπάτημα και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητη , προσεγμένη
σταθερή .Διαμονή στην Ουάσινγκτον .[ΚΩΔ: CS00013719]
Officer Retired, 69 years old, widowed, independent, manly, with interests the walking and music
looking for a lady with the purpose of cohabitation, independent, nice look, stable.
Accommodation in Washington [CODE: CS00013719]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αναλυτής , 42 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την τεχνολογία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη , ήρεμη , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ: FS00013109]
Analyst, 42 years old, free, masculine, low profil , with interests technology and reading , looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family, educated, calm, landed.
Accommodation in New York. [CODE: FS00013109]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γυμναστής Συνταξιούχος , 72 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , δυναμικός , αθλητικός
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , αγγλομαθής
δραστήρια , εμφανίσιμη .Διαμονή στο Λος Άτζελες .[ΚΩΔ: CS00013876]
Gymnast Retired, 72 years old, divorced without obligations, , dynamic, athletic, looking for a lady
with the purpose of cohabitation and marriage, indifferent marital status, to know english
active, nice looking .Accommodation in Los Angeles [CODE: CS00013876]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μηχανικός Δικτύου , 34 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τα ταξίδια,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη,
σοβαρή .Διαμονή στη Μασσαχουσέτη . [ΚΩΔ: FS00013253]
Network Engineer, 34 years old, free, athletic, with interests gymnastic and travels, looking for a free lady
with the purpose of marriage and the creation of family, good appearance, cultivated, serious.
Accommodation in Massachusetts. [CODE: FS00013253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομικός Διευθυντής , 48 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια και το καγιάκ , αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο , ελληνίδα , χωρίς υποχρεώσεις
μορφωμένη , ψηλή , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων .Διαμονή στην Ουάσινγκτον. [ΚΩΔ: FS00013326]
Financial Director , 48 years old , divorced, wealthy, masculine, traditional, with interests trips and the kayak
looking for a free Greek lady with the purpose of marriage , without obligations , educated
high , good look , low profil.Accommodation in Washington [CODE: FS00013326]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Εργοστασίου , 49 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος
συλλέκτης έργων τέχνης , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και μορφωτικής κατάστασης , ευπρεπής , κατά προτίμηση μελαχρινή .
Διαμονή στο Ιλλινόις .[ΚΩΔ: FS00013962]
Director of the Factory , 49 years old , divorced , educated , nice look , wealthy , art collector, looking for
a lady with the purpose of marriage , regardless educational status , decent , preferably brunette .
Accommodation in Illinois [CODE: FS00013962]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Συγκολλητής , 56 ετών , χήρος , γοητευτικός , δυναμικός , με χιούμορ , λάτρης του αμερικάνικου κινηματογράφου ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , καλής εμφάνισης , δυναμική , επικοινωνιακή , κατά προτίμηση ελληνίδα .
Διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο [ΚΩΔ: FS00013569]
Welding Τechnician , 56 years old , widowed , charming , dynamic , humorous, loves American movies
looking for a lady with the purpose of marriage , nice look , dynamic, communicative, preferably Greek .
Accommodation in San Francisco .[CODE: FS00013569]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νοσηλευτής , 39 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη γυμναστική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη , πρόσχαρη , σοβαρή , ρομαντική .
Διαμονή στην Βοστώνη ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ: RS00013460]
Hospital Employee, 39 years old, free, charming, landed, with interests the gymnastic and travels, looking for
a free or divorced lady with the purpose of serious relationship, happy, serious, romantic.
Accommodation in Boston or in Greece. [CODE: RS00013460]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , με ελληνική καταγωγή , ευπαρουσίαστος , μοντέρνος , με ενδιαφέροντα
το ψάρεμα και το bingo , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , από Ελλάδα ή Εξωτερικό
ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , χαμηλών τόνων , ειλικρινής .
Διαμονή στο Μαϊάμι ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ: FS00013087]
Doctor Retired , 72 years old , widowed, of Greek origin , presentable, modern, loves fishing and plays bingo,
looking for a lady with the purpose of marriage ,from Greece or Abroad, regardless of educational
and financial status, low tone , honest.
Accommodation in Miami or in Greece[CODE: FS00013087]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χειριστής , 50 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δραστήριος , ηθικός , λάτρης των θαλάσσιων σπορ , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλής εμφάνισης , παραδοσιακή , ήρεμη .
Διαμονή στην Πενσυλβάνια .[ΚΩΔ: FS00013671]
Operator, 50 years old, free, appealing, active, moral, lovers of water sports, looking for a lady with the purpose of
marriage, indifferent's family status, good appearance, traditional, calm.
Accommodation in Pennsylvania. [ΚΩΔ: FS00013671]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [AUSTRALIA ]
Αεροναυπηγός , 56 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη μαγειρική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γλυκιά ,
επικοινωνιακή , καλή μαγείρισσα , τρυφερή .Διαμονή στο Νέα Νότια Ουαλία .[ΚΩΔ:FA00013620]
Aircraft Builder, 56, divorced, independent, masculine, with interests travel and cooking ,
looking for a lady with the purpose of marriage, regardless of family and financial situation, sweet ,
good communication, good cook. Accommodation in New South Wales [ΚΩΔ: FA00013620]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πλοίαρχος , 47 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την ψηφιακή
τεχνολογία αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , υπομονετική , ειλικρινής .Διαμονή στο Σίδνεϋ .[ΚΩΔ:FA00013550]
Captain , 47 years old, free, nice look, wealthy , with interests reading and digital technology , looking
for a free ladywith the purpose of marriage and creation of family, free, cultivated
indifferent economic situation , honest.Accommodation in Sydney. [CODE: FA00013550]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μεταλλοκατασκευαστής , 44 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , διαζευγμένη ή ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , εμφανίσιμη ,απλή, σοβαρή .Διαμονή στο Μπρισμπέϊν της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013619]
Metalmaker, 44 years old, divorced, independent, dynamic, with interests in cycling and traveling,
looking for a divorced or free ladywith the purpose of marriage, indifferent economic situation
nice look , simple, serious.Accommodation in Brisbane, Australia. [ΚΩΔ: FA00013619]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πολιτικός Μηχανικός , 39 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , δυναμικός , με χιούμορ , λάτρης του σέρφινγκ
αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας ,αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής
κατάστασης , εμφανίσιμη , ανοιχτόμυαλη .Διαμονή στην Βικτώρια Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013011]
Civil Engineer , 39 years old , free , wealthy , dynamic, humorous , loves surfing , looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family ,indifferent educational and financial status ,nice look,
open-minded.Accommodation in Victoria of Australia [CODE: FA00013011]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οδοντίατρος , 52 ετών , χήρος , ευπαρουσίαστος , ευκατάστατος , λάτρης της όπερας , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο κατά προτίμηση χήρα ,ανεξάρτητη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη ,
δραστήρια , καλής εμφάνισης σοβαρή .Διαμονή στη Νέα Νότια Ουαλία [ΚΩΔ: FΑ00013730]
Dentist , 52 years old , widowed , courteous , wealthy , loves opera , looking for a lady with the purpose of
marriage, preferably widow ,independent , indifferent financial situation, cultivated, active, nice look , serious .
Accommodation in New South Wales[CODE: FA00013730]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Λογιστής , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , χαμηλών τόνων , λάτρης των ελληνικών νησιών , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , με λίγα κιλά παραπάνω , παραδοσιακή , κοινωνική.
Διαμονή στο Κουϊνσλαντ της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013414]
Accountant , 38 years old , free, financially independent , nice look , low profil , loves Greek islands , looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family , with few pounds more, traditional, social.
Accommodation in Queensland, Australia.[CODE:FA00013414]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αιματολόγος , 45 ετών , χήρος , ευπαρουσίαστος , ήρεμος , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και το κολύμπι, αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , χήρα ή διαζευγμένη
καλλιεργημένη , έντιμη , με θηλυκότητα .Διαμονή στη Μελβούρνη .[ΚΩΔ:FA00013607]
Hematologist, 45 years old, widowed, appealing, calm, landed, with interests the music and swimming,
looking for a widow or divorced lady with the purpose of marriage, cultivated, honest, with femininity.
Accommodation in Melbourne. [ΚΩΔ: FA00013607]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΚΥΠΡΟΣ [ CYPRUS ]
Νομικός , 45 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τα ταξίδια στο εξωτερικό
αναζητά κυρία με σκοπότο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , σοβαρή .
Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG009039 ]
Dentist , 36 years old, free, tall, beautyful , cheerful, with interests gymnastic and music, looking for a free lady
with the purpose of marriageand to creating family, educated, masculine, serious.
Accommodation in Larnaca. [CODE: FG009039]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 42 ετών , ελεύθερος , πολύ γοητευτικός , μορφωμένος , λάτρης των ταξιδιών στην Ελλάδα ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις
εμφανίσιμη , μορφωμένη .Δεκτές Κυρίες από την Ελλάδα ή Ελληνίδες του Εξωτερικού
Διαμονή στη Λεμεσό .[ΚΩΔ: FG009207 ]
Businessman, 42 years old, free, very charming, educated, loves traveling to Greece, looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family, without professional obligations, nice look , educated.
Accepted Ladies from Greece or Greek Women from Abroad.
Accommodation in Limassol [CODE: FG009207]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φυσικοθεραπευτής , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , καλλιεργημένη , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Λεμεσό .[ΚΩΔ: FG009052 ]
Physiotherapist, 36 years old, free, social, with interests the music and swimming, looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family , free, nice look , cultivated, landed.
Accommodation in Limassol [CODE: FG009052]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Τραπέζης , 51 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης , ευπαρουσίαστη ,κοινωνική .
Διαμονή στη Λευκωσία . [ΚΩΔ: FG009089 ]
Bank Manager, 51 years old, widowed, independent, wealthy , loves traveling in Abroad, looking for
a lady with the purpose of marriage, indifferent economic and family situation, nice look , social.
Accommodation in Nicosia . [CODE: FG009089]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 57 ετών , διαζευγμένος , ευπαρουσίαστος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τις πτήσεις και την ποδηλασία
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , καλής εμφάνισης , με υψηλό κοινωνικό επίπεδο , σοβαρή , έξυπνη .
Διαμονή στην Πάφο . [ΚΩΔ: FG009280 ]
Doctor, 57 years old, divorced , nice appearance , wealthy , with interests flights and cycling, looking for
a lady with the purpose of serious relationship, good appearance, high social level, serious, intelligent.
Accommodation in Paphos. [CODE: RG009280]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μαθηματικός , 39 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την ποδηλασία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη
με καλούς τρόπους , προσχαρη .Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG009104 ]
Mathematician, 39 years old, free, masculine , with humor, with interests play piano and cycling, looking for
a free lady with the purpose of marriage and the creation of family, cultivated, in good ways.
Accommodation in Larnaca [CODE: FG009104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΑΘΗΝΑ
Ένστολος , 28 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , ψηλός , σοβαρός , προσγειωμένος
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής , μορφωτικής και επαγγελματικής
κατάστασης , ανοιχτόμυαλη , κοινωνική .[ΚΩΔ: FR000719517]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ.210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στέλεχος Πολυεθνικής Εταιρίας , 48 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ανεξάρτητος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη , ηθική , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: FR000719515]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 62 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , μορφωμένος , πρόσχαρος,
δυναμικός με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης,
προσγειωμένη , ευχάριστη , εξωστρεφής .[ΚΩΔ: FR000719513]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπεύθυνος Ξενοδοχειακής Μονάδας , 32 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , με λίγα κιλά παραπάνω ,
λάτρης των ταξιδίων και της κηπουρικής , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , κοινωνική , απλή , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: FR000719512]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 60 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τις φιλανθρωπίες , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης
οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης , πρόσχαρη , κοινωνική .[ΚΩΔ: FR000719511]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 32 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , ψηλός , λιτός , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , σοβαρή ,
αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , παραδοσιακή .[ΚΩΔ: FR000719510]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα Συνταξιούχος , 60 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , πρόσχαρος , ρομαντικός
με ενδιαφέροντα το θέατρο και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , δοτική .[ΚΩΔ: FR000719509]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Ιατρός , 49 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και
τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , εμφανίσιμη ,αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: FR000719506]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , δυναμικός με
ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τον αθλητισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , προσγειωμένη , με προσωπικότητα .[ΚΩΔ: FR000619504]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 55 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με νεανικό στυλ , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα
την ιστιοπλοϊα και τις καταδύσεις , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνική , δραστήρια , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: FR000619503]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 55 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα
και το κυνήγι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφής , ειλικρινής
κοινωνική , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: FR000619502]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χονδρέμπορος , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατος , λάτρης της καλής κουζίνας
και του αθλητισμού , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , σοβαρή , αξιοπρεπής , καλλιεργημένη .[ΚΩΔ: FR000619501]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή
διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , απλή , νοικοκυρά .
[ΚΩΔ: FR000619500]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νευρολόγος , 49 ετών ,ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , με ακίνητη περιουσία , με ενδιαφέροντα
την ενημέρωση και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο , σοβαρή , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ: FR000619498]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Μηχανικός , 44 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική , το χορό
και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
προσγειωμένη , επιθυμητή η μόρφωση , προσεγμένης εμφάνισης .
[ΚΩΔ: FR000619497]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 39 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , σοβαρός , έντιμος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την επικοινωνία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη , σοβαρή .
[ΚΩΔ: FR000619495]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 59 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τη χειμερινή κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου ηλιακού πεδίου ,
πνευματώδης , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: FR000619494]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εμπορικός Αντιπρόσωπος Συνταξιούχος , 64 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ψηλός , εμφανίσιμος , πρόσχαρος ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , προσεγμένης εμφάνισης , επικοινωνιακή , με αγάπη για τις
εκδρομές .[ΚΩΔ: FR000619493]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ηλεκτρολόγος Συνταξιούχος , 62 ετών , χήρος χωρίς παιδιά ,σοβαρός με ενδιαφέροντα τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη , χαμηλών τόνων .
[ΚΩΔ: FR000619492]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το θέατρο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη , συνειδητοποιημένη για οικογένεια
καλός άνθρωπος .[ΚΩΔ: FR000619491]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός , 45 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , ρομαντικός , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την κιθάρα ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , αθλητική , έξυπνη , ηθική .[ΚΩΔ:F000519490]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 65 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την συμμετοχή
του σε χορωδία , αναζητά κύρια με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και κατάστασης οικονομικής
κατάστασης , επικοινωνιακή και ελκυστική[ΚΩΔ:R000519489].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 52 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , καλής εμφάνισης , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , δυναμική .[ΚΩΔ:R000519483].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 46 ετών, ελεύθερος , δυναμικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια , την γυμναστική
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , καλλιεργημένη , ανεξάρτητη
συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:F000519482]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 59 ετών , γοητευτικός , εμφανίσιμος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,
σοβαρή .[ΚΩΔ:F000519481]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 58 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα την ορειβασία και τις τέχνες ,
αναζητά κυρια με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη ,
δυναμική , προσγειωμένη .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ:R000519480]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μαθηματικός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένος , νεανικής εμφάνισης , έξυπνος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
την ποιοτική γαστρονομία και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη .Δεκτές Κυρίες από μεγάλες ελληνικές πόλεις , νησιά
και Κυρίες από το Εξωτερικό , Ειδικότερα από τον Καναδά .[ΚΩΔ:C000519477]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , διαζευγμένος ,εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και το αϊκίντο, αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , ευχάριστη , απλή , προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ:R000519476]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Τραπέζης Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , ζωόφιλος , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , ανεξάρτητη
καλλιεργημένη , τρυφερή .[ΚΩΔ:R000519475]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Πανεπιστημίου , 49 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , επικοινωνιακός , φυσιολάτρης ,
με ενδιαφέροντα την πεζοπορία και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , πνευματώδης ,
έξυπνη .[ΚΩΔ:F000319473]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Eπενδυτικός Σύμβουλος , 46 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ψηλός , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα την όπερα
και την τζαζ μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη .
Δεκτές Κυρίες από την Επαρχία και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F000519472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 48 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος ,ευαίσθητος , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , ώριμη .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F000319470]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός Συνταξιούχος , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , με καλούς τρόπους , λάτρης
της καλής ζωής , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , καλής εμφάνισης , δραστήρια .[ΚΩΔ:C000319469]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 52 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , γλυκός , φυσιολάτρης ,με ενδιαφέροντα
το κολύμπι και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης,απλή , σοβαρή .[ΚΩΔ:F000319468]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 55 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή χήρα , εμφανίσιμη , δυναμική
προσγειωμένη .[ΚΩΔ:R000319466]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 48 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα το διάβασμα
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη, προσγειωμένη . [ΚΩΔ:F000319462]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Εμπορικής Εταιρείας , 43 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , ευκατάστατος
με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τις αντίκες αναζητά κυρία ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη , ήρεμη . [ΚΩΔ:F000319461]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεγκτής Αεροσκαφών , 56 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , προσγειωμένος , ρομαντικός
σινεφίλ , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , μορφωμένη , ανοιχτόμυαλη
[ΚΩΔ:C000319460]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , γοητευτικός , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
τη φιλοσοφία και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη , απλή , ειλικρινής .[ΚΩΔ:F000319459]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 44 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , σοβαρός , προσγειωμένος , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη , καλλιεργημένη ,σοβαρή .[ΚΩΔ:R000319458]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βιοτέχνης , 55 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , ουσιαστική, πρόσχαρη .[ΚΩΔ:R000319457]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 60 ετών , μορφωμένος , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος
χαμηλών τόνων με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
χήρα ή διαζευγμένη ,ανεξάρτητη με λίγα κιλά παραπάνω , γλυκιά , απλή .[ΚΩΔ:C000319456]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 58 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , επικοινωνιακός ,προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
τα καλλιτεχνικά και τον αθλητισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης, αθλητική , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:R000219455]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός , 42 ετών , ελεύθερος , με υψηλή μόρφωση , πρόσχαρος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρη σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη ανεξάρτητη , καλλιεργημένη,
καλής εμφάνισης .Δεκτές Κυρίες από Εξωτερικό .[ΚΩΔ:R000219454]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος Συνταξιούχος ,68 ετών , γοητευτικός , ψηλός , κοσμοπολίτης , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη ,καλλιεργημένη,
δυναμική .[ΚΩΔ:R000219450]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 52 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένος , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης ,
ευχάριστη προσωπικότητα , ειλικρινής .[ΚΩΔ:R000219448]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 78 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητη ,καλλιεργημένη , ευπαρουσίαστη .
Διαμονή στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο .[ΚΩΔ:C000219444]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Αεροπορικής Εταιρείας , 40 ετών , ελεύθερος , ψηλός , γλυκός , λάτρης των ταξιδίων
και των εκδρομών αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ηρεμη , νοικοκυρά .[ΚΩΔ:F000119443]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας της Ναυτιλίας , 38 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευκατάστατος , ευπαρουσίαστος
με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ,ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη .[ΚΩΔ:R000119442]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός Στρατού , 74 ετών , χήρος , γοητετικός , ευγενικος με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και το θέατρο αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
καλή μαγείρισσα , ζωντανή , ευχάριστη [ΚΩΔ:C000119441]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής , 50 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λάτρης του αθλητισμού και της υγιεινής
κουζίνας αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , αθλητική ,
με καμπύλες συνειδητοποιημένη για οικογένεια . [ΚΩΔ:F000119440]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας ,36 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευκατάστατος , ευγενής , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τις εκδηλώσεις, αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης, καλλιεργημένη , ευγενική .[ΚΩΔ:F000119439]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδηγός , 46 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τον κινηματογράφο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις
ήρεμη , καλόψυχη , σοβαρή .[ΚΩΔ:F000119438]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Δημοσίου Συνταξιούχος , 62 ετών , ελεύθερος , ψηλός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το τέννις
και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις,
με κοινά ενδιαφέροντα .[ΚΩΔ:F000119437]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , απλός , νοικοκύρης
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση διαζευγμένη ή ελεύθερη , ανεξάρτητη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , στοργική , δοτική [ΚΩΔ:C000119435]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργοστασιάρχης Συνταξιούχος , 86 ετών , ευκατάστατος , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένος ,
δραστήριος αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,
καλλιεργημένη χαμηλών τόνων ,τρυφερή [ΚΩΔ:R000119434]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αρχικελευστής, 42 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , σοβαρός , λάτρης των ιστορικών βιβλίων
και των ταξιδίων αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητη
εμφανίσιμη ομιλούσα την αγγλική γλώσσα , σοβαρή . [ΚΩΔ:F000119432]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός της Αεροπορίας , 36 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λογικός , με ενδιαφέροντα το τέννις και τα παζλ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
δραστήρια και δυναμική .[ΚΩΔ:F000119429]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 43 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , χαμηλών τόνων , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,μορφωμένη ,σοβαρή , ήρεμη , μέχρι λίγα κιλά παραπάνω .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία και Νησιά .Διαμονή Αθήνα . [ΚΩΔ:F000119428]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 49 ετών , ελεύθερος , απλός , γλυκός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια ,
ναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , ανεξαρτήτου
οικονομικής κατάστασης ,απλής εμφάνισης .Δεκτές Κυρίες από Επαρχία και Νησιά. [ΚΩΔ:F000119426]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 46 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος ,πρόσχαρος , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή
σχέση αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ανεξάρτητη , γλυκιά με χιούμορ .[ΚΩΔ: R000119425]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 47 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , ψηλός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και τις καταδύσεις
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , απλή .[ΚΩΔ: F000119424]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Ανώτατος Αξιωματικός , 80 ετών , χήρος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλής εμφάνισης
με κατανόηση.[ΚΩΔ: C001218422]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανολόγος Μηχανικός Συνταξιούχος , 72 ετών , διαζευγμένος , ευχάριστος , χαμηλών τόνων , λάτρης της ποιοτικής
διασκέδασης , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , απλή , χαμηλών τόνων , ηθική , νοικοκυρά
[ΚΩΔ: F001218418]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τη γυμνατική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ,γλυκιά , μοντέρνα , μορφωμένη
κατά πρότιμηση μελαχροινή [ΚΩΔ: R001218417]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φωτογράφος , 53 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κυρία
με σκοπότο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , σοβαρή
συνειδητοποιημένη [ΚΩΔ: F001218415]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 44 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιαφορης οικονομικής κατάστασης
λογική , με αρχές .Δεκτές κυρίες και από Εύβοια .[ΚΩΔ: F001218412]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρος , γοητευτικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και τα ταβερνάκια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης ,νοικοκυρά , γλυκιά ,σοβαρή . [ΚΩΔ: C001218411]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού , 48 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος ,ψηλός , δυναμικός , ευκατάστατος , λάτρης
της ψηφιακής φωτογραφία , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , πολύ εμφανίσιμη , μορφωμένη με κατανόηση .[ΚΩΔ: R001218410]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 52 ετών , διαζευγμένος , χωρίς παιδιά , αρρενωπός , πτυχιούχος δημοσιογραφίας , ψηλός
με ενδιαφέροντα τη συγγραφή βιβλίων , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη με ή χωρίς παιδιά .Δυνατότητα υιοθεσίας παιδιού .[ΚΩΔ: F001218408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 38 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , ήρεμος , παραδοσιακός , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , σοβαρή , νοικοκυρά .
Δεκτές κοπέλες από Επαρχία και Νησία .[ΚΩΔ: F001218407]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 61 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , λιτός ,νοικοκύρης , λάτρης της μαγειρικής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση διαζευγμένη ή χήρα , έντιμη , ειλικρινής , πρόσχαρη .[ΚΩΔ: R001218406]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ανθυποπλοίαρχος , 25 ετών , ελεύθερος , πτυχιούχος , ευκατάστατος ,ψηλός , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα
τις εκδηλώσεις και τα μουσεία εξωτερικού , αναζητά κοπέλα ελεύθερη με σκοπό σοβαρή σχέση
μορφωμένη , χαμηλών , τόνων με θετική διάθεση .Δεκτές Ελληνίδες Εξωτερικού .[ΚΩΔ: R001118404]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φυσικοθεραπευτής Ελληνοελβετός , 53 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , λάτρης του κινηματογράφου , αναζητά
κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου ηλικιακής ,οικογενειακής , οικονομικής ,κατάστασης
με λίγα κιλά παραπάνω , όμορφη .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία ,Νησιά και Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R001118400] .
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 58 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , γοητευτικός , λάτρης του χορού
και των καλλιτεχνικών δρόμενων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένη ή ελεύθερη
εμφανίσιμη , κατά προτίμηση ανοιχτόχρωμη καλλιεργημένη , έξυπνη .[ΚΩΔ: C001118398]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικαστικός , 40 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευκατάστατος , πολύ εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα
τον αθλητισμό και την πολιτική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , μορφωμένη , κατά προτίμηση Γιατρός , Νομικός ή Επιστήμωνας .[ΚΩΔ: F001118397]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 81 ετών , διαζευγμένος , αρρενωπός , μορφωμένος , δυναμικός
γλετζές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης ,
κατά προτίμηση να οδηγεί .Διαμονή στα Περίχωρα Αττικής . [ΚΩΔ: C001118396]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Δημοσίου Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένος , ευπαρουσίαστος , χαμηλών τόνων
λάτρης της ζωγραφικής αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση και αργότερα το γάμο , ανεξάρτητη
χαμηλών τόνων θρησκευτικών πεποιθήσεων .[ΚΩΔ: C001118395]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 50 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τις πτήσεις , σοβαρός ,
προσγειωμένος , αναζητά κυρία ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένη
εμφανίσιμη , πρόσχαρη .[ΚΩΔ: R001118394]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιοκτήτης Εμπορικής Επιχείρησης , 42 ετών , ελεύθερος ,κοινωνικός , λάτρης του κινηματογράφου
και των εκδρομών αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
απλή , χαμηλών τόνων. [ΚΩΔ: F001118393]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 38 ετών , ελεύθερος , πτυχιούχος , με ενδιαφέροντα τις πολεμικές τέχνες
και τα σπορ , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
μορφωμένη , σταθερός χαρακτήρας , απλή [ΚΩΔ: F001118392]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υδραυλικός , 48 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , παραδοσιακός , φιλόζωος και φυσιολάτρης , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , κατά προτίμηση να έχει ένα παιδί , ευχάριστη , κοινωνική .
Διαμονή στα Περίχωρα Αττικής .[ΚΩΔ: F001118391]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός της Αστυνομίας , 70 ετών , χήρος , δυναμικός , αναζητά κυρία με σκοπό
τη συμβίωση και το γάμο ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , ήρεμη
νοικοκυρά , χριστιανικών αρχών .[ΚΩΔ: F001118390]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 62 ετών , ελεύθερος , πνευματώδης , συλλέκτης παλαιών ταινιών
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , να δίνει έμφαση
στην προσωπικότητα και το πνεύμα [ΚΩΔ: F001118389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 48 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ειλικρινής , με ενδιαφέροντα τη διασκέδαση
σε ταβερνάκια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
με ένα παιδί , γλυκιά απλή , με λίγα κιλά παραπάνω .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία και Νησία .[ΚΩΔ: F001118388]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Δημοσίου Συνταξιούχος , 58 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , γοητευτικός με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη,
χαμηλών τόνων , με ήθος και αρχές .[ΚΩΔ: F001118387]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τμηματάρχης Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , γοητευτικός , με αγάπη για το σκάκι , αναζητά κυρία με σκοπό
τη συμβίωση και το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης , ήρεμη
νοικοκυρά , τρυφερή .[ΚΩΔ: F001018386]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα γάμο , ψηλή , δραστήρια , πρόσχαρη .
Δεκτές κοπέλες από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R001018386]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας Συνταξιούχος , 85 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , λεβέντης , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , εμφανίσιμη ,
δυναμική , καλλιεργημένη [ΚΩΔ: C001018382]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υποδιευθυντής , 45 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , δραστήριος , λάτρης των σπορ και της μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη
καλής εμφάνισης με λίγα κιλά παραπάνω , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: F001018380]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 43 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , γλυκιά , κοινωνική .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία .[ΚΩΔ: F001018379]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ερευνητής Επιστήμονας , 39 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα το τεννις
και τη μουσικήαναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη
μετρημένη , από καλή οικογένεια [ΚΩΔ: F00818360]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτικός Υπάλληλος Ψηφιακής Τεχνολογίας , 30 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ανεξάρτητος
με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη φωτογραφία , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση
εμφανίσιμη , μορφωμένη , γλυκιά , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: R00918370]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου ,
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό σοβαρή σχέση , με κυρία ψηλή , ανεξάρτητη , κοινωνική
με κατανόηση [ΚΩΔ: R00918371]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χονδρέμπορος Συνταξιούχος , 87 ετών , χήρος , με ακίνητη περιουσία , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
νοικοκυρά , ήρεμη , αδιάφορης οικογενειακήςκαι οικονομικής κατάστασης .
Δεκτές κυρίες από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: C00918372]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κοινωνιολόγος , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το χορό Latin και το μπουζούκι
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό τη συμβίωση κατά προτίμηση με διαφορετικά ενδιαφέροντα
[ΚΩΔ: C00918375]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 60 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσειςαδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , καλόκαρδη , νοικοκυρά .[ΚΩΔ: R00918376]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοσιογράφος Συνταξιούχος , 80 ετών , χήρος , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον περίπατο
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση χωρίς υποχρεώσεις ,αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
[ΚΩΔ: C00818366]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 53 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , σοβαρός , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , ελεύθερη
δυναμική , συνειδητοποιημένη με αρχές . [ΚΩΔ: F00818365]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός της Αστυνομίας , 55 ετών , χήρος , ευπαρουσίαστος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα
το τέννις και τα ταξίδια , επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό τη συμβίωση , με κυρία καλής εμφάνισης
αδιάφορης οικονομική και οικογενειακής κατάστασης . [ΚΩΔ: C00718358]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , πρόσχαρος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τη μηχανική συναρμολόγηση , αναζητά κυρία κατά προτίμηση χήρα , με σκοπό τη συμβίωση ,
καλής εμφάνισης , μορφωμένη . [ΚΩΔ: C00718356]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υψηλόβαθμο Τραπεζικό Στέλεχος , 40 ετών , γοητευτικός , άριστων οικογενειακών αρχών , με ενδιαφέροντα
το θέατρο και την παγκόσμια ενημέρωση , αναζητά κυρία ελεύθερη , με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , μορφωμένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης . [ΚΩΔ: F00718354]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός Ιατρός , 30 ετών , έξυπνος , πρόσχαρος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , με κοπέλα ελεύθερη , μορφωμένη , ευκατάστατη
καλής εμφάνισης [ΚΩΔ: F00718352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 40 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ιδιόκτητες επιχειρήσεις , λάτρης της μουσικής , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης
μοντέρνα , ευχάριστη .Δεκτές κυρίες από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00718351]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χονδρέμπορος , 50 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και την καλή
διασκέδαση αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
περιποιημένη , έξυπνη [ΚΩΔ: F00718349]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη φιλοσοφία και την ποίηση
αναζητά κυρία ελεύθερη , με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφής
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης [ΚΩΔ: F00718348]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ευγενικός , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες τις εκδρομές ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κοινωνική ,
παραδοσιακή [ΚΩΔ: F00718347]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματομεσίτης , 50 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης
κοινωνική , [ΚΩΔ: F00718346]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιστορικός Διεθνολόγος , 39 ετών , εμφανίσιμος , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη , καλλιεργημένη ,
προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ: F00618344]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Δημοσίου , 53 ετών , ελεύθερος , αθλητικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το κάμπινγκ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,μορφωμένη , χαμηλών τόνων , αθλητική
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης . [ΚΩΔ:F00618343]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός του Ναυτικού , 75 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωση , καλής εμφάνισης , στοργική και δοτική . [ΚΩΔ:C00618342]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βιοτέχνης , 60 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός μοντέρνος , λάτρης του ψαρέματος , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωσηαδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , χαμογελαστή
επικοινωνιακή .[ΚΩΔ:C00718355]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προγραμματιστής , 38 ετών , ελεύθερος ,εμφανίσιμος , λάτρης των θαλλάσιων σπορ , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις
μορφωμένη , δυναμική ανοιχτόμυαλη .[ΚΩΔ:F00618341]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 40 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , εμφανίσιμος , χριστιανικών πεποιθήσεων , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , σοβαρή , χαμηλών τόνων , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
[ΚΩΔ:F00618334]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρος , ευαίσθητος , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , κατά
προτίμηση χήρα ή διαζευγμένη χωρίς παιδιά , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , έντιμη , ρομαντική
[ΚΩΔ:C00618340]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χρυσοχόος Συνταξιούχος , 66 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , καλλιεργημένος , με ενδιαφέροντα
το περπάτημα και το κολύμπιαναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , απλής εμφάνισης .[ΚΩΔ:R00618338]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κρατικό Στέλεχος , 50 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τη γαστρονομία και τον αθλητισμό
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης ,εμφανίσιμη ,καλλιεργημένη , με χιούμορ .[ΚΩΔ:F00618337]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 39 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το internet και τη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , με λίγα κιλά παραπάνω , γλυκιά ,
συνειδητοποιημένη για οικογένεια. [ΚΩΔ:F00618335]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παθολόγος , 40 ετών , ελέυθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κυρία
ελεύθερημε σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη , σοβαρή , ευχάριστη κατά προτίμηση
από τον ιατρικό και φαρμακευτικό κλάδο .[ΚΩΔ:F00518329]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανικός Δικτύων , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τα Gadget και την ψηφιακή φωτογραφία
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , μορφωμένη , κατά προτίμηση θετικών & ιατρικών επιστημών
πρόσχαρη , δυναμική .[ΚΩΔ:R00518328]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αεροναυπηγός , 30 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τον μοντελισμό και τις πτήσεις
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , μετρημένη , ηθική .[ΚΩΔ:F00518327]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα , 57 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τον περίπατο
και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης
όχι αδύνατη ,γλυκιά , ευγενική .[ΚΩΔ:R00518325]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπάλληλος Ναυτιλιακής Εταιρίας , 55 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , αθλητικός , ζωόφιλος , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή ελεύθερη ,εμφανίσιμη , να αγαπά τη γυμναστική , με κατανόηση
[ΚΩΔ:R00518324]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπαξιωματικός του Στρατού , 39 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
και των αυτοκινήτων αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , ειλικρινής προσγειωμένη , ηθική . [ΚΩΔ:F00518323]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ακαδημαϊκός Καθηγητής , 55 ετών , διαζευγμένος , με ενδιαφέροντα την πολιτική και το τζόκιν , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , αξιοπρεπής , κοινωνική
[ΚΩΔ:F00518322]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός της Αεροπορίας , 70 ετών , διαζευγμένος , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχία και το θέατρο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , καλλιεργημένη , γοητευτική , με χιούμορ. [ΚΩΔ:F00518321]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , καλλιεργημένος , εμφανίσιμος , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου , λογική και κατασταλαγμένη
[ΚΩΔ:F00518320]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα τις βόλτες και το περπάτημα , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση μορφωμένη , καλής εμφάνισης
[ΚΩΔ:F00418316]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Ξένων Γλωσσών , 40 ετών , ελεύθερος , αθλητικός , μουσικόφιλος , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , δραστήρια ,καλός άνθρωπος .[ΚΩΔ:F00418315]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στέλεχος Εμπορικής Επιχείρησης , 52 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία ελεύθερη
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , συμπαθητική , δυναμική , έξυπνη .[ΚΩΔ:F00418313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος , πρόσχαρος , απλός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τις κοινωνικές επαφές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , καλή μαγείρισσα , κοινωνική , έντιμη . [ΚΩΔ:C00418312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 36 ετών , ελεύθερος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα το σινεμά και τη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορου μορφωτικού επιπέδου , αξιοπρεπής ,
ενδιαφέρουσα προσωπικότητα .[ΚΩΔ:F00418311]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Συνταξιούχος , 74 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , με καλούς τρόπους , λάτρης
του πιάνου και της ποιοτικής μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , καλλιεργημένη
ευπαρουσίαστη ,περιποιημένη .[ΚΩΔ:R00418309]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρίας , 46 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , με χιούμορ , λάτρης της μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , έξυπνη
δυναμική .[ΚΩΔ:R00318308]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 46 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , λάτρης του tango και της μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη εμφανίσιμη
σοβαρή .[ΚΩΔ:F00318307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπαξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , λάτρης της μουσικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο καιτη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη ή διαζευγμένη , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ:F00318305]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εστιάτορας , 46 ετών , ελεύθερος , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , νοικοκυρά , καλός άνθρωπος .
Δεκτές κυρίες από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ:F00318304]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιοκτήτης Τεχνικής Εταιρίας , 45 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , αρρενωπός , ψηλός , με ακινητη περιουσία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικονομικής και οικογενειακής
κατάστασης , κοινωνική , θετική .[ΚΩΔ:F00318303]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Δημοσίου , 39 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη , κατα προτίμηση
ανοιχτόχρωμη κοινωνική και δυναμική .[ΚΩΔ:F00318302]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Στρατηγός , 77 ετών , χήρος , πολύ δυναμικός , φιλόζωος , λάτρης της ποίησης , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητη καλής εμφάνισης , φιλόζωη , με χιούμορ .[ΚΩΔ:R00318300]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αστυνομικός Διευθυντής , 54 ετών , διαζευγμένος , πολύ εμφανίσιμος , ψηλός , λάτρης της εξοχής
αναζητά κυρία χωρίς υποχρεώσεις με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
γοητευτική , πρόσχαρη [ΚΩΔ:R00318299]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικό Στέλεχος , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με κτηματική περιουσία , λάτρης του τζόκινγκ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .[ΚΩΔ:F00318298]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερος , καλλιεργημένος , με καλούς τρόπους , με ενδιαφέροντα
το τρέξιμο και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
εντιμη , ειλικρινής . [ΚΩΔ:F00318296]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 38 ετών , ελευθερος , γοητευτικός , λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , ειλικρινής
χαμογελαστή , ευχάριστη . [ΚΩΔ:F00318295]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οφθαλμίατρος , 44 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός ,ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα την έρευνα και το διάβασμα
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , μορφωμένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
σοβαρή . [ΚΩΔ:F00218294]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 48 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
αισιόδοξη , χαρούμενη , απλή .[ΚΩΔ:F00218293]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος ,γοητευτικός , με ενδιαφέροντα την κηπουρική και τις εκδρομές
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
ευπαρουσίαστη , κοινωνική , ευαίσθητη .[ΚΩΔ:F00218286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός , 54 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη ξένη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακήςκαι οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη , πρόσχαρη , δυναμική
με καμπύλες .[ΚΩΔ:F00118280]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 49 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , ευγενικός , λάτρης του τουρισμού , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , διαζευγμένη ή χήρα , με ή χωρίς παιδιά , συντροφική
ήρεμη .[ΚΩΔ:R01117269]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 39 ετών , ελεύθερος , ψηλός , ευκατάστατος , λάτρης των ταξιδίων με μηχανές αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,αδιάφορου οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου
ειλικρινής με κατανόηση [ΚΩΔ:F01017265]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανικός Αυτοκινήτων , 29 ετών , ελεύθερος , οικονομικά ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , λάτρης των ελεύθερων
καταδύσεων , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
εμφανίσιμη , επικοινωνιακή . [ΚΩΔ:R01017264]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ταχυδρομικός Υπάλληλος , 57 ετών , ελεύθευρος , γοητευτικος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές στην εξοχή
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ώριμη , σταθερή .[ΚΩΔ:F00917257]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 54 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , ηθικός με ενδιαφέροντα τις οικογενειακές συγκεντρώσεις
και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης
μορφωμένη , πνευματώδης ,φυσιολάτρης .[ΚΩΔ:R00917256]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 60 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα την ενημέρωση και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση και αργότερα το γάμο , ελεύθερη , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης
γλυκιά με όμορφο πρόσωπο .[ΚΩΔ:F00917253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Πανεπιστημίου , 60 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση και τη λογοτεχνία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , ευχάριστη , με νεανικό στυλ .[ΚΩΔ:F00917252]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , με μουσικές σπουδές , ψηλός , ευγενής , ήρεμος , λάτρης
της μουσικής και της ποδηλασίας , αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , εμφανίσιμη , απλή .[ΚΩΔ:F00817247]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διπλωμάτης Συνταξιούχος , 69 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το τέννις και το κολύμπι
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , πνευματώδη, συντροφική .
Δυνατότητα διαμονής σε Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F00717238]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 57 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και το περπάτημα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , καλοσυνάτη και δυναμική
[ΚΩΔ:F00717236]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικαστικός Επιμελητής , 32 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τη γυμναστική αναζητά κυρίαμε σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
μορφωμένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , με χιούμορ .
Δυνατότητα διαμονής και Επαρχία .[ΚΩΔ:F00717235]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , ειλικρινής , ρομαντικός , λάτρης της ροκ μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητη , δυναμική
με θηλυκότητα , ευγενική .Δεκτές κυρίες και από Επαρχία .[ΚΩΔ:F00717232]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανολόγος , 48 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , σοβαρός , λάτρης του ποδοσφαίρου , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , εντιμη , παραδοσιακή .[ΚΩΔ:F00617225]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , λάτρης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη
ζωντανή , αυθόρμητη .[ΚΩΔ:R00517207]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευγενής , λάτρης της τεχνολογίας , αναζητά κυρία με σκοπό
σοβαρή σχέση , οικονομικά ανεξάρτητη , με λίγα κιλά παραπάνω , ευαίσθητη , τρυφερή , κοινωνική [ΚΩΔ:R00517206]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος Συνταξιούχος , 77 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , με ενδιαφέροντα τη συγγραφή ιστορικών συγγραμμάτων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,διαζευγμένη ή χήρα με δικά της παιδιά , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , πνευματώδης , θρησκευόμενη .[ΚΩΔ:R00417199]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός Αεροπορίας , 39 ετών , ελεύθερος , με ενδιαφέροντα το κολυμβητήριο και το σινεμά , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:F00117151]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδηγός Δημοσίου , 56 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , λάτρης της μουσικής , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
δυναμική , εμφανίσιμη .[ΚΩΔ:C00518120]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 38 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , λάτρης του κινηματογράφου , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορου μορφωτικού
και οικονομικού επιπέδου , καλλιεργημένη με ήθος και αρχές .[ΚΩΔ:F00416053]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προγραμματιστής , 29 ετών , ελεύθερος , οικονομικά ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
το πινγκ πονγκ και τα ταξίδια , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητη , καλής εμφάνισης
ευαίσθητη .[ΚΩΔ:R00317037]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 43 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα την τεχνολογία
και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, ελεύθερη
μοντέρνα , με χιούμορ [ΚΩΔ:F00516001]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 57 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , μορφωμένος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα
την κιθάρα και το διάβασμα , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , εμφανίσιμη , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης καλλιεργημένη , σοβαρή , ειλικρινής .
Δεκτές Κυρίες του Εξωτερικού .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: CT0023589]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Προγραμματιστής , 35 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , λάτρης των θαλάσσιων σπορ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
μορφωμένη , ειλικρινής , κοινωνική .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη. [ΚΩΔ: FT0023763]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 46 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , ευκατάστατος , συλλέκτης παλαιών νομισμάτων
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , μορφωμένη , υπεύθυνη , ευπρεπής εμφάνισης .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023455]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοσιογράφος , 53 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , προσγειωμένη .
Διαμονή στην Καλαμαριά [ΚΩΔ: FT0023395]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματίας , 74 ετών , χήρος , αρρενωπός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια ,
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
ευπαρουσίαστη , παραδοσιακή , χαμηλών τόνων
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ:RT0023741]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 50 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
με λίγα κιλά παραπάνω , έντιμη.
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023922]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 68 ετών χήρος , με μεγάλη ακίνητη πειρουσία , κοινωνικός
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωσηαδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης ,
καλλιεργημένη , νοικοκυρά , δοτική .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: CT0023508]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 60 ετών , χήρος , εμφανίσιμος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και το κυνήγι
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , ήρεμη , φιλόζωη .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023639]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τις πολεμικές τέχνες και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , δυναμική .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ: FT0023461]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισαγωγέας , 75 ετών , διαζευγμένος , αρρενωπός , έξυπνος με χιούμορ , λάτρης της νυχτερινής ζωής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
με λίγα κιλά παραπάνω , γλυκό πρόσωπο .
Διαμονή στην Καλαμαριά [ΚΩΔ: RT0024861]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 43 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , σοβαρός , ευγενικός , με αρχές , λάτρης των
οικογενειακών συγκεντρώσεων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση
χωρίς παιδιά , μορφωμένη , χαμηλών τόνων , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ: CT0023749]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , κοσμοπολίτης , λάτρης της μαγειρικής και της κολύμβησης
αναζητά κυρίαμε σκοπό τη συμβίωση ,ήρεμη , σοβαρή , νοικοκυρά .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: CT0023156]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερος , δραστήριος , λάτρης του μπάσκετ , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κοινωνική , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ: FT0023268]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Χρυσοχόος Συνταξιούχος , 77 ετών , χήρος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , οικογενειάρχης ,λάτρης της θάλασσας
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , συντροφική , καλός άνθρωπος .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ:CT0024950]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 49 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , ειλικρινής , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
γοητευτική , πρόσχαρη , καλός άνθρωπος .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ: RT0023588]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΚΡΗΤΗ
Εισοδηματίας , 59 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , γοητευτικός , πρόσχαρος , δυναμικός , λάτρης
των τοπικών παραδόσεων και των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση -
συντροφικότητα , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , παραδοσιακή , σοβαρή .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR00719513]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 46 ετών , πρόσχαρος , δυναμικός , λάτρης της παραδοσιακής ζωής , επικοινωνιακός ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη με 1 παιδί , έντιμη ,
ειλικρινής , δυναμική .Διαμονή στην Κρήτη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FR00619496]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 37 ετών , ελεύθερος ,μορφωμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και το θέατρο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση
με λίγα κιλά παραπάνω , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , παραδοσιακή .
Διαμονή στην Κρήτη ή σε οποιδήποτε μέρος της Ελλάδας .[ΚΩΔ: FR0025013]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 73 ετών , χήρος , με κτηματική περιουσία , λάτρης των εκδρομών ,
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , κοινωνική
δραστήρια , νοικοκυρά .Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: CR0025169]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνίατρος , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , χήρα ή διαζευγμένη , με ή χωρίς παιδιά , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , πρόσχαρη , συντροφική .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025206]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα το χορό
και το κυνήγι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργια οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,ηθική , ήρεμη , από καλή οικογένεια .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025900]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 46 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας απλή , προσγειωμένη , κοινωνική .
Διαμονή στο Ηράκλειο Κρήτης .[ΚΩΔ: FR00319462]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 45 ετών , ελεύθερος , δυναμικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , πρόσχαρη , δραστήρια
Διαμονή στην Κρήτη , στην Αθήνα ή στο Εξωτερικό .[ΚΩΔ: FR0025742]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Προγραμματιστής , 25 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , με ενδιαφέροντα το καράτε και τη γραφιστική
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό σοβαρή σχέση με νέα , ελεύθερη , ισορροπημένη , με θηλυκότητα .
Δεκτές κοπέλες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: RR00219446]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 39 ετών , ελεύθερος , ανοιχτόμυαλος , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης μορφωτικής
και οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025487]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αγρότης , 43 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , με κτηματική και ακίνητη περιουσία , φυσιολάτρης
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , πρόσχαρη , επικοινωνιακή .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025314]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καπετάνιος , 52 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
προσεγμένης εμφάνισης ,έντιμη , ειλικρινής .
Διαμονή στην Κρήτη και στο Εξωτερικό .[ΚΩΔ: RR0026912]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 49 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και το κυνήγι
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ευπαρουσίαστη
κοινωνική , σοβαρή .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0025629]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων - Εξαγωγέας , 57 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις ,γοητευτικός
λάτρης της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή χήρα , εμφανίσιμη ,
ζωντανή , έξυπνη .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RE0026245]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη ,ψηλή , δυναμική .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0026352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 49 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα τις πολεμικές τέχνες
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,ανεξάρτητη , καλλιεργημένη , πρόσχαρη.
Διαμονή στην Κρήτη . [ΚΩΔ: FR01218419]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ

Απόστρατος Αξιωματικός της Αστυνομίας , 67 ετών , χήρος , ευπαρουσίαστος , απλός , λάτρης
της υγιεινής ζωής αναζητά κυρια με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ειλικρινής
προσγειωμένη , γλυκιά Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: CR0026491]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 54 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , αθλητικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και την κολύμβηση αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένη , ευπαρουσίαστη , ήρεμη .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR002599]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 42 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , ευκατάστατος , μορφωμένος , συλλέκτης ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , με κοινωνική μόρφωση , έμπιστη .
Διαμονή στην Κρήτη ή στη Ρόδο .[ΚΩΔ: FR0025727]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνοτρόφος , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα
και το περπάτημα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
απλή , νοικοκυρά , παραδοσιακή , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0026317]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 48 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τη μουσική αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις με λίγα κιλά παραπάνω , δοτική
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR01118399]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Πυροσβέστης , 34 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
ηθική , πρόσχαρη .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0026394]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣυνταξιούχος , 52 ετών , διαζευγμένος , δραστήριος , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τις εκδρομές
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , ηθική , δραστήρια , οικονομικά ανεξάρτητη.
Διαμονή στην Αθήνα και Υπόλοιπη Ελλάδα. [ΚΩΔ:RP0051949]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμEισοδηματίας , 59 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ψηλός, , γοητευτικός, με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και το θέατρο, αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς
υποχρεώσεις , καλής εμφάνισης ,οικονομικά ανεξάρτητη , καλλιεργημένη.
Διαμονή στην Πελοπόννησο. [ΚΩΔ: FP00419478]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμXημικός Μηχανικός , 39 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ψηλός , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και την τεχνολογία , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς παιδιά , απλή , σοβαρή , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .
Διαμονή στην Αθήνα ή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ: FP00119430]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 44 ετών , ελεύθερος , ψηλός , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη γυμναστική
αναζητά κύρια με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , χωρίς επαγγελματικές
υποχρεώσεις , προσγειωμένη , ηθική .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0023012]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 48 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , πρόσχαρος , λάτρης της μουσικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , χαμηλών τόνων , εργατική .
Διαμονή στην Αθήνα ή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ: FΡ01218421]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 72 ετών , χήρος ,δυναμικός , λεβέντης , φυσιολάτρης , ψάλτης της εκκλησίας
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , παραδοσιακή , γλυκιά , ηθική .
Διαμονή στο Αίγιο .[ΚΩΔ:CΡ0043145]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνοτρόφος , 68 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
παραδοσιακή , γλυκιά , ήρεμη .Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ:CΡ0043149]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 40 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ευπαρουσίαστος , χαμηλών τόνων , φυσιολάτρης
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
ανεξαρτήτου μορφωτικής κατάστασης ,ήρεμη , συνειδητοποιημένη .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0043114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής Συνταξιούχος , 59 ετών , διαζευγμένος , νεανικής εμφάνισης , κοινωνικός ,με ενδιαφεροντα
το κυνήγι και το ψάρεμααναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης τρυφερή , γλυκιά Δεκτές Κυρίες από το Εξωτερικό .
Διαμονή στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα [ΚΩΔ: CΡ00718353]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αγρότης , 55 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , απλός , δεκτικός , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
ανεξάρτητη ,παραδοσιακή , πρόσχαρη ,αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία και Αθήνα.
Διαμονή στη Μεγαλόπολη ή στην Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ: FΡ01218413]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 41 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το ποδόσφαιρο και το τρέξιμο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων
προσγειωμένη .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0023108]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 47 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γοητευτικός ,δυναμικός , λάτρης της θάλασσας
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
Διαμονή στη Μεσσήνη .[ΚΩΔ: FΡ01218416]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ,αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις .
Διαμονή στο Αίγιο .[ΚΩΔ:FΡ0043146]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 45 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιοουργία οικογένειας , ελεύθερη , εμφανίσιμη
ηθική από καλή οικογένεια .Διαμονή στο Ναύπλιο .[ΚΩΔ: FΡ043162]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελέυθερος , ευπαρουσίαστος , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη
με αθλητικό στυλ .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0043111]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Παραγωγός Αγροτικών Πρϊόντων Συνταξιούχος , 75 ετών , χήρος , ψηλός , γοητευτικός , φυσιολάτρης
με ακίνητη περιουσία , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
ηθική , νοικοκυρά .Διαμονή στο Κιάτο .[ΚΩΔ: CΡ00818363]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 32 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη , με θηλυκότητα .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0043117]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , χαμηλών τόνων , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά
κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
γλυκιά , δοτική , νοικοκυρά .Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ:CΡ0043158]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 39 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τα ταξίδιααναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις , δυναμική .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP0043129]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 47 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το τέννις
και την ποδηλασία αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
μορφωμένη , χαμηλών τόνων .Διαμονή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ: FΡ0043167]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ηλεκτρολόγος , 28 ετών , ελεύθερος , εμφσανίσιμος , με ακίνητη περιουσία , φυσιολάτρης , αναζητά νέα
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερη , πρόσχαρη , δυναμική , καλής εμφάνισης .
Κατά προτίμηση από Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: FΡ00317259]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 45 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δυναμικός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα την ορειβασία
και την κολύμβηση αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ευπαρουσίαστη , αθλητική , σοβαρή .Διαμονή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ:FΡ0043148]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 48 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , λάτρης του εσωτερικού τουρισμού
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένη , δραστήρια , να της αρέσουν τα ταξίδια .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: RP0043121]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματίας , 64 ετών , χήρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τις εκδρομές , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , με λίγα κιλά παραπάνω
συντροφική , νοικοκυρά .Δεκτές κυρίες από όλη την Ελλάδα .Διαμονή στη Μεσσήνη [ΚΩΔ:CΡ01215185]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός της Αστυνομίας , 40 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις πολεμικές τέχνες , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , σοβαρή .Διαμονή στο Ναύπλιο . [ΚΩΔ: FΡ0043164]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 53 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα το σκάκι και την κλασσική μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση μορφωμένη
όχι απαραίτητα , ήρεμη , προσγειωμένη .Διαμονή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ: FΡ0043168]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ
και τον κινηματογράφο επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό σοβαρή σχέση , με νέα , ελεύθερη
εμφανίσιμη , αθλητική .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: RΡ01215069]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 50 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τα οικογενειακά ταβερνάκια αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης ,ευπαρουσίαστη , πρόσχαρη .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: RP0043126]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με χιούμορ , λάτρης των κοινωνικών εκδηλώσεων
και του χορού αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
μορφωμένη , δυναμική , παραδοσιακή .Διαμονή στο Ναύπλιο .[ΚΩΔ: FΡ0043160]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνίατρος , 47 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , φιλόζωη
Διαμονή στην Τρίπολη [ΚΩΔ: RP0043130]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης ,γλυκιά .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία , Νησιά και Αθήνα.
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FΡ01215067]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 56 ετών , διαζευγμένος , ευπαρουσίαστος , ψηλός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , ειλικρινής , πρόσχαρη .Διαμονή στην Κόρινθο .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: RΡ0043162]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 55 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια , αναζητά κύρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
δυναμική , ειλικρινής .Διαμονή στη Μεσσήνη .[ΚΩΔ: RP0043119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Υπάλληλος Εργοστασίου , 52 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , πρόσχαρος , λάτρης
της χειμερινής κολύμβησης ,αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , γλυκιά , σοβαρή . Διαμονή στο Νομό Ευβοίας . [ΚΩΔ: FL00519471]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ

Εισοδηματίας , 57 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , σοβαρός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη
καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , νοικοκυρά , περιποιημένη .
Διαμονή στα Κύθηρα ή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: CL0051220]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Νοσοκομείου , 48 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , αθλητικός , δραστήριος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ελεύθερη ή διαζευγμένη
ανεξάρτητη , μορφωμένη , ευπαρουσίαστη , γλυκιά , τρυφερή .
Διαμονή στη Στερεά Ελλάδα .[ΚΩΔ: CL00716107]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ψηλή , νοικοκυρά , έντιμή .
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00718350]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 39 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τις εκδηλώσεις
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , δοτική , πρόσχαρη .Διαμονή στη Σάμο .[ΚΩΔ: FL0051234]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοσιογάφος , 50 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπότο γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
σοβαρή , υπεύθυνος άνθρωπος , κατά προτιμηση με καμπύλες.
Διαμονή Πρέβεζα .[ΚΩΔ: FL0052134]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 40 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , αθλητικός , ευκατάστατος , λάτρης της καλής ζωής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , έντιμη , σοβαρή .Διαμονή στην Ικαρία ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FL0051236]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 54 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ψηλός , ευπαρουσίαστος
με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , κοινωνική , δυναμική .
Διαμονή στην Αθήνα τη χειμερινή περίοδο και στην Πάρο την καλοκαιρινή σεζόν . [ΚΩΔ: FL0051248]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 43 ετών ,ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη
χαμηλών τόνων , κατά προτίμηση να γνωρίζει ξένες γλώσσες .
Διαμονή στη Μύκονο και στην Αυστρία .[ΚΩΔ: FL0051286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 61 ετών , χήρος , χωρίς υποχρεώσεις , δυναμικός , ζωντανός με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη μαγειρική αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη
καλής εμφάνισης , δραστήρια , πρόσχαρη .Διαμονή Νομό Ευβοίας . [ΚΩΔ: CL00916078]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 50 ετών , ελεύθερος , σοβαρός με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τις εκδρομές
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικήςκατάστασης ,καλός άνθρωπος .
Διαμονή στην Κω ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FL00219451]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 70 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , ψηλός , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και το κολύμπι αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένη ή χήρα , ανεξάρτητη , κομψή
κοινωνική , έντιμη .Δεκτές Κυρίες του Εξωτερικού .
Διαμονή Νομό Ευβοίας . [ΚΩΔ: CL00916086]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ηλεκτρολόγος Δημοσίου , 53 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , πρόσχαρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τη μουσική αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , φιλόζωη ,
κοινωνική , καλλιεργημένη .Διαμονή Θήβα .[ΚΩΔ: FL00916124]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός , 45 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερη , μορφωμένη , σοβαρή
χαμηλών τόνων .Διαμονή στη Ζάκυνθο .[ΚΩΔ: FL00119433]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 34 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης δυναμική , προσγειωμένη , κοινωνική .
Διαμονή στη Θήβα [ΚΩΔ: FL00918373]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 41 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος ,αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και το χορό αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα συμβίωση , καλής εμφάνισης
προσγειωμένη , ηθική .Δεκτές Κυρίες από την Επαρχία .Διαμονή στη Λευκάδα .[ΚΩΔ: CL01118402]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 42 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και τη γυμναστική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση
να μην εργάζεται , σοβαρή ,προσγειωένη .Διαμονή στο Βόλο.[ΚΩΔ: FL00117166]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργολάβος Οικοδομών , 42 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κυνήγι και το ψάρεμα
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
προσγειωμένη , γλυκιά με κατανόηση .Διαμονή στην 'Ανδρο .[ΚΩΔ: FL001018384]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 35 ετών , ελεύθερος , πολύ εμφανίσιμος , μορφωμένος , λάτρης του αθλητισμού και της τεχνολογίας
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , καλής εμφάνισης .Διαμονή στη Λάρισα .[ΚΩΔ: FL01116070]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμΙατρός , 42 ετών , ελεύθερος , ψηλός , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη , προσγειωμένη
με λίγα κιλά παραπάνω .Διαμονή στη Βόρεια Ελλάδα .[ΚΩΔ: FL01016071]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργολάβος , 49 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , κοινωνικός , δυναμικός με ενδιαφέροντα το κυνήγι
και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
εμφανίσιμη , φυσιολάτρης παραδοσιακή .Διαμονή στο Νομό Θεσσαλίας .[ΚΩΔ: FL01016075]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 63 ετών , χήρος , αρρενωπός , παραδοσιακός , καλλιεργημένος
με ενδιαφέροντατο ψάρεμα και το κολύμπι ,αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γλυκιά , με κατανόηση .
Διαμονή στην Αίγινα .[ΚΩΔ: CL006018336]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 45 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , μορφωμένος , ευκατάστατος , γοητευτικός
με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και τα ταξίδια ,αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης ευπαρουσίαστη , καλλιεργημένη , με χιούμορ .
Διαμονή στη Ρόδο ή την Αθήνα .[ΚΩΔ: FL04018319]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
τη μαγειρική αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
καλλιεργημένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , πρόσχαρη .
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00818364]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 59 ετών , χήρος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , νοικοκυρά , παραδοσιακή , επικοινωνιακή .
Διαμονή στο Νομό Βοιωτίας.[ΚΩΔ: CL00518330]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 40 ετών , ελεύθερος , ψηλός , σοβαρός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , αδιάφορο το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο , σοβαρή , ηθική .
Διαμονή στο Νομό Φθιώτιδας . [ΚΩΔ: FL01018381]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 54 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , ειλικρινής , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τη μουσική
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , με κυρία ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικήςκατάστασης , απλή , γλυκιά .
Διαμονή στην Εύβοια ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FL00419471]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 38 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , σοβαρή , ειλικρινής .Διαμονή Μυτιλήνη .[ΚΩΔ: FL00717233]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 54 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα την ορειβασία και το κηνήγι
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένη , φυσιολάτρης , δραστήρια .
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00617219]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία , λάτρης του αθλητισμού
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , προσγειωμένη απλή .Δεκτές Κυρίες και από Επαρχία .
Διαμονή σε Νησί του Σαρωνικού . [ΚΩΔ: FL00717231]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 43 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , δυναμικός , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τις εκδηλώσεις , αναζητά κυρίαμε σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη κατά προτίμηση χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις .
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας [ΚΩΔ: FL00518285]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 54 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
τη μουσικήκαι τα ταξίδια, αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης καλής εμφάνισης , δραστήρια .Διαμονή στη Μήλο.[ΚΩΔ: CL00418317]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία , ευχάριστη προσωπικότητα
φιλόζωος αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
κατά προτίμηση να μην εργάζεται γλυκιά , ηθική , απλή .Διαμονή στη Λαμία .[ΚΩΔ: FL01116068]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανολόγος , 39 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ήρεμος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και το περπάτημα αναζητά κυρία με σκοπότο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης συνειδητοποιημένη , παραδοσιακή .
Δεκτές Κυρίες από Εξωτερικό .Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00118284]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 52 ετών ,ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και την υγιεινή ζωή αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .
Διαμονή Κέρκυρα [ΚΩΔ: FL00118213]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Βιοτέχνης , 44 ετών , ελεύθερος , ψηλός , αρρενωπός , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και το κολύμπι αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης κοινωνική , ηθική , σοβαρή .
Διαμονή Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00916118]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 49 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα την ιστιοπλοϊα
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυριά με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικονομικής
και οικογενειακής κατάστασης δεκτές κυρίες και με παιδί , καλής εμφάνισης ,καλλιεργημένη .
Διαμονή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: FL00217164]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 50 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευχάριστος , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμοκαι τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
πρόσχαρη , χαμηλών τόνων , απλή .Διαμονή Νομό Ευβοίας . [ΚΩΔ: FL00616090]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυτικός , 47 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις , νοικοκυρά , προσγειωμένη .
Διαμονή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: FL00716102]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
την κηπουρική και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , κατά προτίμηση μορφωμένη , πρόσχαρη , απλή .
Διαμονή στον Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: CL00817248]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τα σπορ και τις εκδρομές , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης
πρόσχαρη ,προσγειωμένη , σοβαρή .Διαμονή Μυτιλήνη .[ΚΩΔ: FL00915077]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός Στρατού , 45 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τη μουσική , επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας με κυρία ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00119447]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 60 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , γοητευτικός ,λάτρης της καλής
κουζίνας και της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης γλυκιά , ήρεμη , προσγειωμένη .
Δεκτές Κυρίες από το Εξωτερικό .Διαμονή Κύθηρα .[ΚΩΔ: FL00915076]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 57 ετών , ελεύθερος , ψηλός , αθλητικός , με ακίνητη περιουσία , φυσιολάτρης
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη με ή χωρίς παιδιά , φιλόζωη , δραστήρια
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα .
Διαμονή στο Νομό Φθοιώτιδας .[ΚΩΔ: FL00917257]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματίας , 45 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και το ψάρεμα
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση διαζευγμένη ή χήρα , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
σοβαρή , τρυφερή .Δεκτές Κυρίες από Επαρχία .
Διαμονή Σαντορίνη .[ΚΩΔ: CL00915072]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Συνταξιούχος Ιερομένος , 70 ετων , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , ζωντανός , κοινωνικός , ευαίσθητος
με ενδιαφέροντατη συγγραφή βιβλίων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , νοικοκυρά , σοβαρή , τρυφερή
Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: CW00319465]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμΕισοδηματίας , 39 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , παραδοσιακός , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , χαμηλών τόνων ,
προσγειωμένη . Διαμονή στο Ν. Ευβοίας . [ΚΩΔ:FW 000619001]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ


Null